Projektek

Modern természettudományok kísérleti bemutatása gimnazistáknak

A Bethlen Gábor Alap támogatásával a biológia és a földrajz tárgyak oktatásában, emellett szakirányú kutatásokban is alkalmazható új eszközök beszerzését sikerült megvalósítanunk. A Modern természettudományok kísérleti bemutatása gimnazistáknak elnevezésű projektünk célja, hogy átfogó és szemléletes ismereteket nyújtsunk kárpátaljai magyar gimnazista és középiskolás diákok számára a modern természettudományosság helyzetéről, irányairól, módszereiről, létrehozva Beregszászban egy olyan bemutató termet, amely „prezentáló laboratóriumként” funkcionálna. A megvásárolt kiegészítők  elsősorban a Momentum Doctorandus tehetséggondozó programjaiban kerülnek felhasználásra, de egyéb oktatói és kutatási programok számára is elérhetővé tesszük.

Mivel az elnyert támogatási keret nem tette lehetővé, hogy a Momentum Doctorandus önálló bemutatótermet béreljen és üzemeltessen, ezért egyeztetéseket folytattunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a Géniusz Jótékonysági Alapítvánnyal. Ennek eredményeként a program keretében vásárolt műszereink tárolására és bemutatóink megtartására a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosít helyet, tehetséggondozó programjainkat pedig a Géniusz Jótékonysági Alapítvánnyal egyeztetve szeretnénk folytatni.

Támogatónk: Bethlen Gábor Alap

 

Doktorandusz Pályavizsgálat és Regiszter, előkészítő módszertani képzés, kutatás

A Momentum Doctorandus vállalt céljai között szerepel, hogy megszüntesse azt az adathiányt, amely a kárpátaljai magyar doktoranduszok helyzete körül érzékelhető. Szeretnénk egy olyan regisztert, nyilvántartást kialakítani, amely tartalmazza a legfontosabb adatokat a Magyarországon, Ukrajnában vagy más országban doktori tanulmányokat folytató kárpátaljai magyar doktoranduszokról. Tervünk továbbá, hogy képet kapjunk az alábbi kérdésekről:

  • Hány kárpátaljai magyar fiatal vesz részt jelenleg a doktori képzés különböző formáiban, azaz milyen tudományos rekrutációs bázissal számolhat a kárpátaljai magyarság (és ez tudományterületenként hogyan oszlik meg)?
  • Milyen irányú a doktoranduszok integrációs törekvése (Ukrajna vagy Magyarország tudományos hálózatához kívánnak csatlakozni)?
  • Milyen sikerrel képesek a kárpátaljai magyar doktoranduszok beágyazódni a tudományos társadalomba (melyek a legfontosabb problémáik)?
  • Hogyan hasznosulnak a magyar állam által biztosított PhD ösztöndíjak a kárpátaljai magyar fiatalok között (a támogatottak összlétszámához képes hányan jutnak el a fokozatszerzésig, illetve hol találnak munkát)?

Annak érdekében, hogy elegendő adatot gyűjthessünk, a kérdések megválaszolásához egy empirikus felmérést végeztünk. A kutatás során kvantitatív (a doktoranduszok személyes és tanulmányi adatai) és kvalitatív adatok (továbbtanulási motivációk, a tudományos világban való integráció iránya és mértéke) gyűjtésére törekedtünk.

A kérdőíves kutatás megtervezését és lebonyolítását a szervezet Társadalomtudományi Osztályának empirikus kutatásokban jártas doktoranduszai valósították meg.

Az ő számukra a projekt megvalósítás első szakaszában, 2011. október 21–23. között egy módszertani felkészítő képzést szerveztünk, ahol Dr. Papp Z. Attila, szociológus, a Miskolci Egyetem tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa biztosította a szakmai segítséget. A képzés során reggeltől estig színvonalas, hasznos és nem utolsó sorban érdekes előadásokat hallgathattak a doktoranduszok, interaktív feladatokban vehettek részt a kutatás megtervezésének, kivitelezésének módszertana kapcsán. Részletesebb betekintést nyerhettek az interjúkészítés fortélyaiba és azok feldolgozásának elméleti és gyakorlati alapjaiba.

Az interjúkérdések kidolgozása, kipróbálása után a felkészült kérdezőbiztosok munkához láttak, s mintegy 50 mélyinterjút készítettek Ukrajna és Magyarország különböző doktori iskoláiban továbbtanuló doktoranduszok, aspiránsok körében.

Az elkészült interjúkról hangfelvétel készült, majd egy gépelt szövegváltozat, amelyet az adatközlők anonimitása mellett, szakértő kutatók bevonásával próbáltunk meg elemezni. Az elemzéseken alapuló tanulmányok hamarosan kötet formájában is megjelennek. A tanulmányok bemutatására, az eredmények megbeszélésére, a legfontosabb problémák megvitatására tematikus konferenciát, kerekasztal-beszélgetést is szervezünk, ahol szeretnék megosztani és megvitatni azokat a kérdéseket, melyek a kutatási eredmények alapján állnak rendelkezésünkre egyrészt az érintett doktoranduszok bevonásával, másrészt azon tudományos világ szereplőivel, akik érintettek a célcsoport életében, harmadrészt pedig a helyi és magyarországi oktatáspolitikusokkal is, az esetleges kárpátaljai magyar doktoranduszokat is érintő jövőbeli elképzelések és stratégiák tükrében.

Támogatónk: Bethlen Gábor Alap, NEFMI, Balassi Intézet

 

Tehetség nagykövet-program: Természettudományokat népszerűsítő középiskolai előadássorozat

A Momentum Doctorandus Természettudományi Osztályának arányaiban alacsony létszáma, már a szervezet megalakulásakor érzékeltette azt a problémát, hogy a természettudomány területén továbbtanuló hallgatók létszáma jóval alacsonyabb a humán területen továbblépő diákok létszámánál. Úgy gondoljuk, ebben az is szerepet játszhat, hogy a természettudománnyal kapcsolatos tantárgyak felé való ösztönzés az ország (és az anyaország) oktatáspolitikájában elmarad a kívánt mértéktől. Véleményünk szerint ez két fő okra vezethető vissza: a természettudományokat tanító tanárok számára nem biztosított a megfelelő továbbképzés, így ezeken a rohamosan fejlődő területeken a megszerzett tudás igen hamar elavulhat. Másrészt a megfelelő anyagi feltételek hiányában a tanároknak nehéz megvalósítani a látványos, ugyanakkor a figyelem és érdeklődés felkeltése szempontjából nélkülözhetetlen kísérleteket.

Mivel a Momentum Doctorandus PhD hallgatói között a természettudományok széles spektrumához tartozó hallgatókat találunk, felmerült annak a lehetősége, hogy segítsünk közelebb vinni egy-egy természettudományi területet a középiskolás hétköznapokhoz, hogy a diákok betekinthessenek a legfrissebb kutatási eredményekbe. Ezért egy tájékoztató körút során az egyes tudományterületeken kutató doktorandusz hallgatók saját témájukat átfogóan, kísérletekkel szemléltetve mutatatták be, ezzel előtérbe helyezve a kutatásközpontú szemléletet az iskolák gyakorlatában jellemző adatközpontú szemlélettel szemben.

A Természettudományi Osztály fiatal kutatói középiskolai tanulmányaik óta kapcsolatban állnak több kárpátaljai gimnázium, líceum és középiskola igazgatójával és tanáraival, így azok szívesen fogadták egykori diákjaikat intézményeikben. A projekt során az alábbi intézményekbe látogattunk el: a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, a Nagyberegi Református Líceum, a Nagydobronyi Református Líceum, a Péterfalvi Református Líceum, a Técsői Református Líceum, a Munkácsi Szent István Katolikus Líceum, a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum, valamint a Kaszonyi és a Nagymuzsalyi Középiskola.

A témák kiválasztásánál azt tartottuk szem előtt, hogy a középiskolás korcsoport számára minden előadás érthető, figyelemfelkeltő, látványos, szemléltethető, ugyanakkor tudományosan megalapozott legyen. A projekt során célunk elérni, hogy Kárpátalján növekedjen a természettudományos szakirányban továbbtanuló magyar iskolások száma.

Az előadások során továbbtanulással kapcsolatos gyakorlati kérdésekre is szívesen válaszoltak a „tehetség nagykövetek”.

Támogatónk: Bethlen Gábor Alap, KMKSZ Jótékonysági Alapítvány

2018-11-07
A kárpátaljai magyar szórvány asszimilációjának vizsgálata

A kárpátaljai magyar szórvány körében végzett kutatás a BGA Zrt. támogatásával és a Momentum Doctorandus Társadalmi szervezet koordinálásával valósult meg, melynek előzménye a Summa 2017 c. tudományos projekt volt. Ennek során felmérésre került a kárpátaljai magyarság száma és főbb demográfiai jellemzői. A Summa 2017 eredményeinek tükrében azonban körvonalazódott, hogy a szórvány esetében keveset árulnak el a nyers demográfiai adatok, így indokolttá vált annak mélyreható vizsgálata.

Jelen kutatás célja a kárpátaljai magyar szórvány asszimilációjának vizsgálata, azaz annak feltárása volt, hogy milyen mechanizmusok vezetnek a szórványban élő egyének és közösségek életében asszimilációhoz, és mely tényezők gátolják azt. A projekt további célja annak vizsgálata volt, hogy a magyar állam nemzetpolitikája hogyan befolyásolta/befolyásolja a szórványmagyarság etnikai identifikációját és az etnikai szocializáció egyes lépcsőit (pl. iskolaválasztás).

A kutatás egyszerre épített kvantitatív és kvalitatív módszerekre. A projekt keretein belül, statisztikai adatok alapján, beazonosításra került a szórvány fogalma: azok a földrajzilag a tömbön kívül elhelyezkedő települések, ahol a magyarok számaránya legalább 5 százalék, illetve, ha a magyarok aránya 1-5 százalék, akkor legalább 20 fő. Ezek alapján 36 település a magyarság szórványaként került azonosítotásra, ahol a 2001-es népszámlálás adatai szerint mintegy 36 ezer magyar élt.

A terepmunka helyszínéül olyan települések kerültek kiválasztásra, melyek jól reprezentálják a kutatás céljait, illetve a kárpátaljai szórványtelepülések fő típusait. Ennek alapján három kutatási helyszín került kijelölésre: a nagyszőlősi járásbeli, földrajzilag és intézményileg is összekapcsolódó Gődényháza és Tekeháza, a felső-Tisza-vidéki, egymással szomszédos Nagybocskó és Gyertyánliget, valamint Ungvár. Ezen települések mélyreható vizsgálata által komplex kép rajzolódott ki a kárpátaljai magyar szórványról.

A terepkutatás kvalitatív módszere az interjúkészítés volt, mely két részből állt: az ún. elitinterjúk során a magyar érdekképviselet és intézményrendszer reprezentánsaival — polgármesterekkel, óvoda- és iskolaigazgatókkkal, a KMKSZ és az UMDSZ alapszervezeti elnökeivel, lelkészekkel, a helyi közösségi élet szervezőivel — készültek interjúbeszélgetések. Az interjúk másik csoportja a vegyes házasságban élőket célozta, melyek során az etnikai szocializációt meghatározó döntések kerültek előtérbe.

Összességében a kutatás tovább árnyalja a kárpátaljai magyarságról meglevő tudásunkat, és az eddig alig kutatott kárpátaljai magyar szórványt emeli fókuszába.

Támogatónk: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 
2015-01-20
Kárpátaljai Tudományos Adatbank


Kárpátaljai Tudományos Adatbank

2014 decemberében a Momentum Doctorandus útjára indította az interneten elérhető Kárpátaljai Tudományos Adatbankot. Az életre hívott adatbank honlapja a Bethlen Gábor Alap támogatásával születhetett meg, illetve egészülhetetett ki újabb tartalmakkal a 2015-ös évben. A projekt célja, hogy elérhetővé tegye a kárpátaljai magyar tudományos élet eredményeit, valamint gyűjtőhelye legyen mindazon anyagoknak, melyek valamilyen formában Kárpátaljához kapcsolódnak. Az oldal létrejötte természetesen nem egy út végét, sokkal inkább egy kezdeményezés elejét jelenti: a cél egy folyamatosan bővülő, frissülő adatbázis működtetése. Jelenleg három nagy menüpont alá gyűlnek a dokumentumok: a bibliográfia részben a kárpátaljai szerzők publikációit, Kárpátaljához köthető tankönyveket, segédanyagokat és kiadványokat lehet böngészni. A disszertációk pont alatt a kárpátaljai magyar kutatók által megvédett doktori értekezések kerülnek feltöltésre. A doktoranduszaink-ra kattintva pedig kárpátaljai magyar PhD hallgatók és fiatal kutatók bemutatkozó szövegeit olvashatjuk.

Az oldal létrehozásával immáron a kárpátaljai magyarság tudományos dokumentumtára is elérhető az interneten. Elképzeléseink szerint diákoktól tanárokon át a hazai és külföldi kutatókig sokaknak lehet hasznos az adatbank, azt szeretnénk, ha a történet a közös használattal, fejlesztéssel folytatódna a jövőben is.

Szerettünk volna átfogó, mégis egyszerűen használható felületet készíteni. Mivel egy remélhetőleg folyamatosan gyarapodó állományt kell kezelnünk, ezért fontos, hogy a használók eljuttassák hozzánk az észrevételeiket. Céljainknak megfelelően folyamatosan várjuk a feltöltésre szánt tudományos munkákat, a doktoranduszok bemutatkozásait.

Az adatbank a www.karpataljaiadatbank.net címen érhető el.

Támogatónk: Bethlen Gábor Alap


 
2015-01-17
Természettudományokat népszerúsítő előadások


Természettudományokat népszerűsítő előadások

A Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet Természettudományi szekciója szervezésében, immáron harmadik alkalommal, a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Természetismereti és Természetvédelmi Tábora, valamint Abakusz Matematika Tábora, illetve a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum nyári tábora szervezőinek közreműködésével természettudományos tudománynépszerűsítő előadássorozatnak lehettek részesei kárpátaljai középiskolások 2014 nyarán.

A program ötletének hátterében az a szomorú tendencia áll, miszerint a középiskola elvégzése után továbbtanuló kárpátaljai fiatalok egyre kisebb hányada folytatja tanulmányait természettudományos szakirányon. A természettudományos oktatás fontos velejárói az egyéni megtapasztalás élményén alapuló kísérleti foglalkozások. A természettudományok színvonalas oktatásának költségigényei általában jóval meghaladják a humántudományokét. Mindezek okán a kárpátaljai középiskolások jelentős hányada iskolai tanulmányai során elsősorban elméleti oktatásban részesül, a kísérletezés és a gyakorlati szegmens háttérbe szorul.

A fiatal kutatók vállalták, hogy érdekes természettudományos kérdéseket felvető előadásokat tartanak a még pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak, ráirányítva figyelmüket a természettudományok művelésének fontosságára.

Az iskolai elméleti tudásanyag fontos kiegészítői a tapasztalati, gyakorlati ismeretek. A nyári, tematikus, középiskolások részvételével zajló táborok fontos feladata a tanórai kereteken túlmutató, gyakorlati jellegű, ismeretbővítő oktatói tevékenység megvalósítása.

A szervezők az előadások témáinak kiválasztásánál mindig szem előtt tartották azok érthetőségét, népszerű tudományos voltát és mindennapi aktualitását. A projekt célközönségét a nyári általános és középiskolás korú diákok képezték, akiknél a pályaválasztási kérdések a leginkább aktuálisak. A fiatal kutatókkal történő találkozások alkalmat biztosítottak a közös tapasztalatcserére, a felmerülő kérdések megvitatására, ezáltal új, a tanórai ismereteket kiegészítő megvilágításból szerezhettek pályaválasztásukhoz hasznos információkat.


Támogatónk: Bethlen Gábor Alap, KMKSZ Jótékonysági Alapítvány

 
2014-07-13
Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) című kiadvány készítése és magyar nyelvű továbbtanulási lehetőségeket népszerűsítő körút szervezése Kárpátalján

Az ukrajnai felsőoktatási piac, valamint a magyar (vagy részben magyar) nyelvű képzés bővülése, illetve a folyamatosan változó és megújuló felsőoktatási törvény és jelentkezési rendszer permanens jelenség a kárpátaljai fiatal tanulók életében. A Momentum Doctorandus jelen programjának elsődleges célja az volt, hogy minél több kárpátaljai magyar érettségiző fiatalt vonjon be az Ukrajnában működő magyar nyelvű felsőoktatási intézményekbe, ösztönözze őket a továbbtanulásra. Célunk elérése érdekében második éve állítottuk össze felvételi tájékoztató kiadványunkat a Balassi Intézet támogatásával, amely egyrészt összefoglaló információkat nyújt a továbbtanulással kapcsolatos követelményekről, a gyorsan változó vonatkozó jogszabályi háttérről, másrészt áttekinthető formában mutatja be azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyekben a kárpátaljai végzős diákok magyar nyelven végezhetik felsőfokú tanulmányaikat. A második kiadvány egy összefoglaló táblázatot tartalmaz az ukrajnai ukrán nyelvű továbbtanulási lehetőségekről is annak érdekében, hogy a diákok teljes körűen informálódjanak lehetőségeikről.

A Felvételi tájékoztató kiadvány 800 db. nyomtatott példányban készült el, melyeket Kárpátalja magyar tannyelvű tanintézményeinek diákjai között osztottunk szét.

 

Tájékoztató körutak

A tájékoztató körutat a nagyobb magyar nyelvű középiskolák, gimnáziumok és líceumok körében valósítottuk meg Kárpátalján, melynek során csaknem 40 oktatási intézménybe sikerült eljutnunk mindkét évben. Így a magyar nemzetiségű diákok jelentős részét személyesen érhettük el. Az iskolákkal való kapcsolatfelvétel elektronikus értesítő postázásával történt a kárpátaljai magyar nyelvű tanintézményekbe. Tájékoztató körutakat azokba az iskolákba szerveztünk, amelyek érdeklődtek a program iránt, s pozitív visszajelzést adtak megkeresésünkre. A rendezvények keretében egy kb. 20 perces tájékoztató, kötetbemutató előadást követően interaktív beszélgetésbe vontuk be a hallgatóságot. Intézményenként a tájékoztató kötet kb. 20 nyomtatott példánya került szétosztásra, emellett felhívtuk a figyelmet a kiadvány ingyenesen letölthető, illetve lapozható verziójára is.

A konzultáció során arra biztattuk az érdeklődőket, hogy a megadott elérhetőségeken bátran keressék szervezetünk tagjait, akik lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtanak a felvételi jelentkezéshez szükséges információk összegyűjtésében. 

A Felvételi tájékoztató kiadványok lapozható formában elérhetőek az alábbi linkeken:

Felvételi Tájékoztató 2013

Felvételi Tájékoztató 2014

Felvételi Tájékoztató 2015

Felvételi Tájékoztató 2016

Felvételi Tájékoztató 2017

Felvételi Tájékoztató 2018

Felvételi Tájékoztató 2019

Felvételi Tájékoztató 2020

Támogatónk: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Balassi Intézet


 
Eseménynaptár

Friss hírek

2019-03-12
Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciája
2019. március 9-én került sor a Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciájára Makkosjánosiban. A rendezvény fő célja az volt, hogy a középiskolások és a fiatal diákok ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-11-07
Lezajlott a Momentum Doctorandus által koordinált, a kárpátaljai magyar szórványt célzó kutatás
  A kárpátaljai magyar szórvány körében végzett kutatás a BGA Zrt. támogatásával és a Momentum Doctorandus Társadalmi szervezet koordinálásával valósult meg, melynek ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-05-23
Ahol a tudomány, a kultúra és szórakozás találkozik
A 2017/18-as tanévben immár negyedik éve tartotta meg szervezetünk a Doctorandus esték rendezvénysorozatát a már megszokott helyszíneken: Ungváron, Debrecenben, Budapesten és Beregszászon. A rendezvény ...
további részletek
 
Partnerek és támogatók

Hasznos linkek

Facebook

Feliratkozás hírlevélre