Pályázatok

2015-04-13
Az EDUTUS FŐISKOLA pályázati felhívása a Collegium Talentum tagság elnyerésére

A pályázat célja:
A Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a határon túli magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. A Főiskola szenátusa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a Collegium Talentum a felvételt nyert külhoni magyar egyetemisták és doktoranduszok számára az értelmiségi pályájukon való előrehaladáshoz egyénenként tutort, ösztöndíjat, konferencia- és nyelvvizsga-támogatást, valamint közösségként képzéseket biztosít.

 

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények:

A pályázatot 2015. április 30-áig elektronikusan kell beküldeni a collegiumtalentum@edutus.hu címre. A felvételi pályázat a www.collegiumtalentum.com honlapról letöltött Jelentkezési lappal és mellékleteivel együtt érvényes. A Jelentkezési lap tartalmazza a formai követelményeket is.

A pályázás során elektronikusan beküldendő mellékletek a következők:

a) Részletes kutatási terv (6000-8000 karakter)
b) Fényképes szakmai önéletrajz 
c) Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat 
d) Hivatalos nyelvvizsgát igazoló dokumentumok 
e)Publikációs jegyzék 
f) Konferencia-részvételek (csak azok, amelyeken a pályázó előadóként vett részt)
g)TDK eredmények 

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben a Collegium Talentum oktatás igazgatója ad további felvilágosítást a collegiumtalentum.oktatasvezeto@edutus.hu címen és a +36 20 467 8746 telefonszámon.

További részletek az alábbi címen: www.collegiumtalentum.com/index.php/felveteli-2015

 
2015-04-12
Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíjprogram

A program célja, hogy kiépüljön és megerősödjön a külhoni magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez. Jelen programot annak érdekében hozták létre, hogy a diaszpóra magyarságának magyar nyelvtudását fejlesszék, a magyar közösségekben való tevékenységet és a Magyarországgal való kapcsolattartást ösztönözzék, azaz a magyar identitást megerősítsék.

Ennek érdekében olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várják, akik segítenek e cél elérésében.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kőrösi Csoma Sándor Program  célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése. 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. 04.15.

További részletek: www.nemzetiregiszter.hu

 
2013-04-05
Felhívás szakmai gyakorlatra

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ Kisebbségkutató Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra a BA és MA illetve PhD képzésben részt vevő diákok számára (a nem magyarországi felsőoktatási intézményekből is szívesen látunk kollégákat).
A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz az Intézet mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározó a Kisebbségkutató Intézet profilja iránti fogékonyság: a kisebbségi magyar közösségek, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, a kelet-közép-európai cigányság, zsidóság és a migránsok helyzete iránti érdeklődés.
Program rövid leírása:
A program ideje alatt a gyakornokok megismerkedhetnek Magyarország meghatározó kisebbségkutató intézetével és az ott illetve az onnan irányított munkákkal. (Projektjeinket lásd a honlapon)
A gyakornokok tényleges munkafeladatokon keresztül, komplex szakmai ismereteket szerezhetnek egy akadémiai kutatóintézet sokrétű munkájáról:

- adminisztratív tevékenységekről (pl. MTMT feltöltés, digitalizálás, rendezvényszervezés, referens munkák);

- a műhelyvitákon való részvétel kötelező;

- ugyanígy elvárt egy konkrét projektben való időszakos tevékenység;

- a TK társintézményeinek rendezvényein való részvétel, ajánlott;

A munkavégzést tapasztalt szakemberek támogatják és felügyelik a program teljes időtartama alatt. Minden gyakornok a munkatársak által összeállított tematikus lista alapján mentort választhat vagy ha nem tud dönteni, akkor az intézeti vezetőkkel folytatott beszélgetés után kerül beosztásra (lásd a Mentor ajánlatok c. dokumentumot is).

A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor. Ettől függetlenül minden gyakornok az érintett munkacsoporton belül beszámol az intézeti tapasztalatairól.
Elvárások

 1.  Befejezett vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok, vagy PhD képzés.
 2. Egy oldalnyi munkaterv arról, hogy mit vár az intézeti munkától, és mit szeretne megvalósítani.
 3. Adminisztratív munkákban való részvétel
 4. A gyakorlati idő elején össze kell állítani egy munkatervet a mentorral, és a gyakorlat végén, a munkacsoport előtt be kell számolni az elvégezett munkáról.
 5. A gyakornoki idő 1 hónaptól legfeljebb 6 hónapig tarthat, indokolt esetben meghosszabbítható
 6. Hetente legalább 10 órát az intézetben kell tartózkodni
 7. Az Intézet anyagi támogatást nem biztosít a gyakornoki időtartamra

 A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

    Motivációs levél,
    Egy oldalas munkaterv (amely tartalmazza a gyakornoki tevékenység periódusát is),
    Önéletrajz,
    Legalább egy ajánlólevél a hallgató munkáját és képességeit ismerő oktatótól (szkennelve).


Jelentkezési határidő: folyamatosan

 A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában a titkarsag@mtaki.hu elektronikus postafiókra és az Intézet igazgatójának (Dr. Papp Z. Attila) címezve kérjük elküldeni, és a tárgy mezőben a következőket tüntessék fel, hogy Szakmai gyakorlat. A döntésről és a további teendőkről a pályázókat legfeljebb két héten belül kiértesítjük.

Forrás:http://www.mtaki.hu/FELHiVaS-SZAKMAI-GYAKORLATRA/2/1174/0

 

 
2013-03-16
Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályainak elnöki tisztségeire

Tisztelt Kollégák!
 A Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöksége a DOSz tudományos osztályainak vezetésére kiírt pályázatát (link alatta) a pályázás szabályainak változatlanul hagyása mellett 2013. március 20-áig meghosszabbította. A beérkezett színvonalas pályázatok leadói mellett még várjuk olyan újabb doktoranduszok jelentkezését, akik tudományos osztályok vezetésében és szervezésében szívesen részt vennének. A teljes magyarországi doktori képzést lefedő, hamarosan felálló osztályok hatalmas lehetőséget rejtenek magukban a tudományos és emberi kapcsolatok bővítésének területén.
 A DOSz elnöksége
 
Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályainak elnöki tisztségeire
 A tudományos osztályok feladata
A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az MTA struktúrájának mintájára felállítandó tudományos osztályok a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára tudományos fórummá váljanak. A tudományos osztályok kiépítendő rendszere a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és minden formában támogatni kell.
 A DOSz az alábbi tudományos osztályok elnöki tisztére pályázatot ír ki:
 1.    Hittudományi Osztály
2.    Filozófiatudományi Osztály
3.    Jog- és Társadalomtudományi Osztály
4.    Orvostudományi Osztály
5.    Történelem-és Politikatudományi Osztály
6.    Hadtudományi Osztály
7.    Agrártudományok Osztálya
8.    Műszaki, Építészeti és Földtudományi Osztály
9.    Fizikai Tudományok Osztálya
10.    Irodalomtudományi Osztály
11.    Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya
12.    Közgazdaságtudományi Osztály
13.    Művészeti, Színház,- és Filmtudományi Osztály
14.    Matematikai és Informatikai Tudományos Osztály
15.    Nyelvtudományi Osztály
 
A pályázatnak tartalmaznia kell
- A pályázó rövid szöveges bemutatkozása,
- szakmai életrajza,
- publikációs jegyzéke.
- A jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel, lehetséges
programjaival kapcsolatban (maximum 5 oldal terjedelemben)
- Programterv a 2014 február 15-éig terjedő időszakra
 A pályázathoz csatolni kell
- Doktorandusz-hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása
- Két főállású egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják, hogy a jelölt intellektuálisan és szervezőtehetsége
alapján alkalmas a tisztség betöltésére
 Az elnöki megbízatás 2014. február 15-éig tart. A pályázat anyagát kérjük elektronikus (csatolt dokumentumokat szkennelve) és postai úton 2013. március 8-áig a laszlo.szavay@gmail.com címre, ill. a DOSz irodájába (1055 Budapest, Kossuth L. tér 9. III/1.) megküldeni. A beérkezett pályázatokat az illetékes elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség bírálja el, minden érintettet 2013. március 22-éig értesítünk.

Forrás:http://www.dosz.hu/tartalomkezelo/tartalo/palyazati_kiiras_a_dosz_tudomanyos_osztalyainak_el

 

 
2013-03-14
Gyakornoki pályázat a Miniszterelnökséghez

A Miniszterelnökséget vezető államtitkár pályázatot hirdet a Miniszterelnökségen gyakornoki pozíciók betöltésére. A Miniszterelnökség legfeljebb 30  fő gyakornokot kíván foglalkoztatni  – legfeljebb 6  hónap időtartamra  szóló, szükség esetén meghosszabbítható – gyakornoki szerződés alapján.

Pályázati feltételek:

 1. magyar állampolgárság;
 2. cselekvőképesség;
 3. büntetlen előélet;
 4. a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte még be a 30. életévét;
 5. a  pályázó a  pályázat benyújtásának időpontjában felsőoktatási intézménnyel  – alapképzés, mesterképzés vagy doktori képzés keretében – hallgatói jogviszonyban áll és  várhatóan 1 éven belül  közgazdász vagy bölcsész  –  különösen politológus, történész  –  szakképzettséget  vagy az adott tudományterületen doktori fokozatot szerez;
 6. a pályázó  legalább egy  idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával kell, hogy rendelkezzen.

Jelentkezni írásban lehet az alábbi dokumentumok egyidejű benyújtásával:

 • egyetemi/főiskolai tanulmányi leckekönyv vagy annak megfelelő hiteles dokumentum;
 • már megszerzett diploma fénymásolata, amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik;
 • nyelvvizsga-bizonyítványok fénymásolata;
 • fényképes szakmai önéletrajz;
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • pályázó  nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • motivációs levél, amely tartalmazza:
 • az elvégzett tanulmányokat;
 • az évfolyamdolgozat, szakdolgozat címét és értékelését, amennyiben volt
 • ilyen;
 • a jövőre vonatkozó elképzelések ismertetését;
 • azt, hogy miért kíván a pályázó a Miniszterelnökségen gyakorlatot teljesíteni;
 • kérelmet arra vonatkozóan, hogy a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési

Szabályzatában meghatározott szervezeti egységek közül melyiknél szeretné a  gyakorlati idejét eltölteni.

A Miniszterelnökség fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a gyakornok a Miniszterelnökség  minősített adatokat tartalmazó irataiba csak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerint lefolytatott ellenőrzés alapján kiadott betekintési engedély alapján tekinthet be.  Amennyiben a  szakmai gyakorlat teljesítéséhez minősített adat megismerése szükséges, a pályázó nemzetbiztonsági ellenőrzése kötelező.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A szakmai gyakorlat legkorábban 2013. április 1. napján kezdhető meg.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Ördög Edina humánpolitikai referens nyújt, a 36 (1) 795-1718-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
A  pályázatokat  „Miniszterelnökség  –  gyakornoki program”  megjelöléssel  Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) részére kell postai úton benyújtani.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes  –  határidőben és hiánytalanul leadott  –  pályázatot benyújtott  jelentkezők közül  a kiválasztott  pályázók személyes meghallgatása után,  a  pályázatokról a Miniszterelnökséget vezető államtitkár dönt.

A  Miniszterelnökséggel  kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg honlapon szerezhet.

Forrás: Gyakornoki pályázat a Miniszterelnökséghez

 

 
2013-01-23
Felhívás az Eötvös Collegium Történész Műhelyének konferenciáján való részvételre

Források–Módszerek–Elméletek
Az Eötvös Collegium Történész Műhelyének konferenciája

2013. március 23. (szombat)
A konferencia helyszíne: Eötvös Collegium
(1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)

A konferenciára egyetemi (BA-, MA-, PhD-) hallgatók jelentkezését várják történeti, néprajzi, régészeti vagy művészettörténeti tárgyú előadásokkal. A szekciókat a jelentkezések függvényében alakítják ki a szervezők.
Az előadások időtartama 15 perc, amelyet 5 perc vita követ.

A jelentkezés határideje: 2013. február 20. (szerda)

Jelentkezni a torteneszmuhely@gmail.com e-mail címen lehet, a következő adatok megadásával: az előadó neve, egyeteme (szakkollégiuma), szakja, évfolyama, valamint az előadás címe. Az előadás absztraktját csatolt fájlban mellékelve kell megküldeni, legfeljebb 1500 karakter terjedelemben. A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata várhatóan tanulmánykötetben is megjelenik.

További kérdéseiket a fenti e-mail címen vagy a +36 (30) 812-5577-es telefonszámon tehetik fel az érdeklődők.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 
2013-01-22
„EGYÉN ÉS POLITIKAI GYAKORLAT” országos interdiszciplináris doktorandusz konferencia Pécsett

A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolája 2013. április 19-20-án országos interdiszciplináris doktorandusz konferenciát szervez.

A konferencia témája. A politika történetét hajlamosak vagyunk sokszor események puszta láncolataként, illetve törvényszerűségek megnyilvánulásaként értelmezni. A politika alakulásának, fontosnak vélt események megtörténésének hátterében azonban sokszor olyan egyéni és közösségi motivációk, attitűdök húzódhatnak meg, amelyek gyakorta rejtve maradnak. A konferencia célja éppen ezért az, hogy jelentősebb történeti események mögé pillantson, és meglássa az egyes szereplők egyéni szándékait, érdekeit, motivációit, gondolatait, illetve más egyénekkel folytatott kölcsönös diskurzusait. Az egyén szerepe mellett nem kevésbé fontos, hogy az individuális érdekek, szándékok és cselekedetek miként realizálódnak, rendeződnek csoporttudattá, milyen stratégiák, mechanizmusok révén, milyen apparátus, illetve eszközök segítségével valósulnak meg.  

Jelentkezés. A fenti szempontok középpontba állítása interdiszciplináris megközelítést kíván, hiszen történettudományi, politikatudományi, kulturális antropológiai, jogi, pszichológiai stb. megközelítések egyaránt lehetségesek. A beérkezett témajavaslatokból a szervezők úgy állítják össze a programot, hogy mind az időbeni perspektíva, mind a tartalmi szempontok, mind pedig az interdiszciplinaritás alapján koherens és tartalmas program álljon össze. A konferencián elhangzó előadásokat követően a délután folyamán lehetőség nyílik arra is, hogy az egyes témákat országosan elismert szakemberek segítségével kerekasztal-beszélgetések során, kötetlenebb formában is megvitassuk. A konferencia résztvevői számára szállást és főétkezéseket biztosítunk.

A jelentkezési szándékot a téma és a korszak megjelölésével, valamint egy maximum egy oldalas tartalmi rezümével együtt a hegedüs.katalin@pte.hu címre legkésőbb 2013. február 15-ig kell megküldeni. A konferencia programjáról és a részvétel lehetőségéről ezt követően kapnak értesítést a jelentkezők. A konferencián számítanak azok részvételére is, akiknek előadása különböző okok miatt mégsem kerül bele a programba.

 
2012-12-26
Ph.D. konferencia határon túli hallgatóknak

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma PhD-konferenciát szervez határon túli magyar doktoranduszok és doktorjelöltek  számára. Pályázhatnak a magyarországi és a szülőföldi intézmények hallgatói is.

A konferencia időpontja és helyszíne:
2013. február 8. (péntek), Debreceni Egyetem

A részvételi szándékot a jelentkezési lap kitöltésével és egy rövid, magyar nyelvű absztrakt kíséretében (formai megkötés, lásd a csatolmányban) legkésőbb 2013. január 18-ig jelezzék az alábbi címen: kutatas@bbi.hu . Tárgy: „PhD-konferencia”.

A beérkezett absztraktokat egy szakmai bizottság bírálja el, a döntésről értesítést kapnak a jelentkezők.

 Pályázni a következő szekciókba lehet:

 • Néprajztudomány,
 • Irodalomtudomány,
 • Történelemtudomány,
 • Szociológia/Oktatáspolitika/Politológia,
 • Nyelvészet/Filozófia,
 • Természettudományok,
 • Műszaki tudományok,
 • Orvostudomány/Biológia,
 • Földrajz/Földtudományok,
 • Sporttudomány.

A konferencia munkanyelve a magyar nyelv. Az előadások 20 percben kerülnek bemutatásra, melyet 5 perc vita követ. Az előadások írott változatát – szakmai lektorálást követően – kötetben kívánják megjelentetni a szervezők. A konferencia idejére a résztvevőknek szállást és étkezést biztosítanak.

További információk:
Felhívás
Jelentkezési lap
Absztrakt értékelő lap, információ

Forrás: http://www.martonaron.hu

 
2012-11-27
Határon túli magyar oktatói ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2012/2013-as tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.
Az ösztöndíj a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.
Az ösztöndíj a 2012/2013-as tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 50.000,- Ft/hó, azaz ötvenezer forint (összesen 500.000-Ft/tanév, azaz ötszázezer forint a tanév egészére).

Ukrán állampolgárságú oktatókra vonatkozó pályázási feltételek:

 • Pályázhat minden olyan, 2012. július 1. napján a 36. életévét be nem töltött ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévben valamely Ukrajna Kárpátalja Közigazgatási Területen („Zakarpatszka oblaszty”) működő, Ukrajnában III.-VI. szintű akkreditált státuszú felsőoktatási intézményben
  főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik és
 • órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy
 • órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás; és
 • nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.

  Pályázásból kizáró feltételek és további pályázati információk >>>

A pályázati kiírás szerint kiemelt előnyben kell részesíteni azon pályázókat, akik rendelkeznek doktori (PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű) tudományos fokozattal. Ez alapján azon pályázók, akik nem rendelkeznek doktori fokozattal, csak abban az esetben kaphatnak ösztöndíjat, ha az adott régióban az Értékelő Bizottság által meghatározott regionális ösztöndíjas keretszámot nem töltik fel a doktori fokozattal rendelkező pályázók. A pályázók – szükség szerint – további rangsorolásának szabályairól a regionális Előértékelő Bizottságok egyedi eljárással döntenek – az adott régió magyar közösségi céljainak megfelelően.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. december 13., közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óra (Ukrajnában helyi idő szerint 13 óra).
A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES ADATLAP >>>

Forrás: genius-ja.uz.ua

 
2012-11-27
Soós Kálmán ösztöndíj ukrajnai magyar hallgatók számára

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a "Soós Kálmán ösztöndíjra" (tanulmányi támogatásra) a 2012/2013-as tanévben szülőföldi felsőoktatás magiszteri/specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.
A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A pályázat egyidejűleg megpályázható az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által a 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterére meghirdetett magyarországi teljes szemeszteres részképzésre valamint részképzős tanulmányútra szóló pályázattal, a szülőföldi felsőoktatási jogászképzésre és a határon túli (szülőföldi) fiatal oktatóknak szóló pályázattal. Két pályázat beadása esetén jelen pályázat beadásakor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mindkét pályázat elnyerése esetén melyik ösztöndíjat részesíti előnyben, mivel egy személy egyidejűleg csak egy ösztöndíjat illetve tanulmányi támogatást vehet igénybe a nevezett két ösztöndíj/támogatás közül.

A pályázatok kiértékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Beregszászi Agora Információs Központ végzi. A pályázatok előértékelését a kiértékelés alapján a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnökét és tagjait a szaktárca kérte fel, elnöke: Dr. Orosz Ildikó), mint Előértékelő Bizottság (a továbbiakban: Előértékelő Bizottság) végzi. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévben:

 • szülőföldi felsőoktatási intézményben magiszteri vagy specialista képzésben nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
 • szülőföldi felsőoktatási intézményben egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben nappali tagozaton a képzési idő utolsó vagy utolsó előtti tanévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy
 • szülőföldi felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

A támogatás a 2012/2013-as tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 40.000,- Ft/hó, azaz negyvenezer forint havonta (összesen 400.000,- Ft/tanév, azaz négyszázezer forint a tanév egészére).

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. december 14. helyi (ukrajnai) idő szerint 13.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óra).


Pályázati kategóriák és részletes pályázati kiírás >>>

Forrás: genius-ja.uz.ua

 
2012-11-27
Pályázati felhívás a határon túli hallgatói szervezetek támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézettel együttműködésben nyílt pályázatot hirdet  a határon túli hallgatói szervezetek támogatására.
A pályázat célja
: a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez.

A pályázat benyújtására jogosultak köre: romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális felsőoktatási magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek. Amennyiben a pályázó szervezet nem rendelkezik jogi személyiséggel, a pályázatban meg kell jelölni a jogi személyiséggel rendelkező, a hallgatói szervezet érdekében szerződő szervezetet.

A pályázatok elbírálása során kiemelten támogatott célok, tevékenységek és programok:

 • Tudományos Diákköri Konferenciák, tudományos/oktatási célú nyári egyetem szervezése, tudományos/kutatói konferenciák megrendezése
 • Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató kiadvány készítése
 • Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztatást szolgáló, pályaorientációs célokat tartalmazó tájékoztató körutak
 • Hallgatói szolgáltatások kialakításának és működtetésének költségei
 • A végzős hallgatók elhelyezkedését segítő állásbörzék, karriernapok szervezése

 A pályázatok elbírálása során továbbá támogatott célok, tevékenységek és programok:

 • Vezetőképző, diákfórum, egyéb konferencia és szakmai rendezvények szervezése
 •  Egyéb középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak
 •  Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok megjelentetése
 • Működési költség
 •  Gólyabál és egyéb közösségi események szervezése

A pályázati felhívás célja a szervezetek működésének és programjainak támogatása, ezért annak keretében tárgyi eszközök beszerzése nem támogatható!

 A pályázatok benyújtása, határidő:

 • A pályázatokat az itt letölthető adatlapon lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban – az előírt mellékletek csatolásával, a „Pályázat a határon túli hallgatói szervezetek támogatására” cím feltüntetésével a „Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 1037 Budapest, Kunigunda út 35., Kuhár Eszter részére” címre kell eljuttatni.

Postai feladás szerinti beküldési határidő:

 • 2012. december 13. (a postai bélyegző kelte).
 • Személyes kézbesítés határideje: 2012. december 14. 12.00 óra.
 • Továbbá a pályázati adatlap egy példányát elektronikusan (e-mailben) a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumához kuhareszter@mad.hu címre kell megküldeni. Ennek határideje: 2012. december 13. 12.00 óra.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS RÉSZLETES PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK >>>

Forrás: www.martonaron.hu

 

 
2012-11-19
Magyar Közigazgatási Ösztöndíj 2012

 

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.
A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 10 hónap, melyből 8 hónapot Magyarországon, egy központi államigazgatási szervnél (minisztériumok, háttérintézmények), 2 hónapot pedig valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek. A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a KIH ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.
A program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére. 
A program időtartama: 2013. március 1. – 2013. december 31.

Pályázati feltételek:

 • a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;
 • magyar állampolgárság;
 • felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
 • tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2** szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
 • a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati jogviszony nem áll fenn

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak elektronikus formában, a www.kozigosztondij.gov.hu oldalon a „Jelentkezés" menüpont alatt lehet a pályázati űrlap kitöltésével és az alábbi dokumentumok feltöltésével:

 • magyar nyelvű önéletrajz (formátum: .doc, .docx, pdf; az ajánlott minta letölthető a http://europass.hu/CEDEFOP/cv_blank.html oldalról), 
 •  diploma – amelyik diplomával jelentkezik (formátum: .pdf, .jpg), 
 • nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db (formátum: .pdf, .jpg).

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2012. NOVEMBER 30.

További információk és jelentkezés: www.kozigosztondij.gov.hu
Forrás: http://kozigosztondij.gov.hu/2013/

 

 
2012-11-02
"Felfedező Tudomány" Konferencia felhívás

A Dunaújvárosi Főiskola 2012. november 12-17 között a  „Felfedező tudomány” téma jegyében zajló Magyar Tudomány Napja tiszteletére Interdiszciplináris Tudományos Konferenciasorozatot szervez

A korábbi években nagy sikerrel megrendezett Tudomány Hete rendezvény keretében idén 11.
alkalommal rendezi meg a Dunaújvárosi Főiskola a konferenciasorozatot.
A konferencia időpontja: 2012. november 12-17.
A konferenciasorozat célja:

 • Nyilvánosságot biztosítani az adott kutatási területen EREDETI NÉZŐPONTOT, ÚJSZERŰ MEGKÖZELÍTÉST TÜKRÖZŐ és/vagy GYAKORLATI JELENTŐSÉGŰ és/vagy INNOVÁCIÓS EREDMÉNYT felmutató kutatási témáknak, továbbá
 • a HALLGATÓK TUDOMÁNYOS ÉLETBE VALÓ BEVONÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE, valamint
 • a felsőoktatás és a versenyszféra innovációs kapcsolatának erősítése.

A szervezők olyan oktatók, kutatók és diákok, szakemberek jelentkezését várják, akik előadásuk/publikációjuk
témáját a fent megfogalmazott értékek szem előtt tartásával választják ki.

Regisztrálni a következő címen lehet: www.duf.hu/tudomanyhete2012

A konferenciasorozaton elhangzott előadásokat a Dunaújvárosi Főiskola egy lektorált ISBN számmal ellátott elektronikus kiadványban jelenteti meg. A Dunaújvárosi Főiskolapreferálja az angol nyelvű publikációkat és azok kiadványba kerülését.

 A Konferenciára előadással vagy résztvevőként lehet jelentkezni. A jelentkezés díjtalan, kivéve a III. Magyar Karbantartási Konferenciára és az Informatika Korszerű Technológiái 2012 Konferenciára.

A Konferencia pontos programjáról a főiskola honlapján és a regisztrációs oldalon tájékozódhatnak a jelentkezők.
Helyszín: Dunaújvárosi Főiskola, 2400 Dunaújváros Táncsics Mihály u. 1.
Honlap: www.duf.hu  www.duf.hu/tudomanyhete2012

 
2012-10-18
Call for Papers: Language and Super-diversity

Language and Super-diversity: Explorations and interrogations
University of Jyväskylä, Finland
June 5-7, 2013

The aim of this international conference is to investigate the perspective and potential offered by super-diversity to language study to, for example, linguistics, sociolinguistics, sociology of language, linguistic anthropology, applied linguistics, discourse studies, new literacy studies, pragmatics, ethnography and multi-modality.

The conference provides a forum for researchers to explore the forms, processes, practices and effects of super-diversity and the multi-faceted challenge it poses to language study, calling forth a revision of some of its key tools – its theoretical apparata, methods of data gathering and analytic concepts.
More information: https://www.jyu.fi/en/congress/superdiversity

The conference is organized by the Department of Languages and the Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, and the International Consortium on Language and Super-diversity.

Invited speakers
* Michael Silverstein (University of Chicago)
* David Parkin (University of Oxford)
* Christopher Stroud (University of Western Cape)
* Sirpa Leppänen (University of Jyväskylä)

Invited round-table discussion on Language and Super-diversity
* Jan Blommaert (University of Tilburg)
* Ben Rampton (King’s College)
* Karel Arnaut (Max Planck Institute for the Study of Religious and
Ethnic Diversity)
* Jens Normann Jørgensen (University of Copenhagen)
* Robert Moore (Penn Graduate School of Education)
* Cécile Vigouroux (Simon Fraser University)

Deadline for abstracts: Panel proposals, November 15, 2012; paper and
poster proposals, December 15, 2012
Guidelines for submission: See the Call for Papers.

 

 
2012-10-15
Kutatói ösztöndíj felhívások hallgatók és doktoranduszok számára

Kutatói ösztöndíj felhívások jelentek meg hallgatók és doktoranduszok számára

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A projekt során hazai viszonylatban hiánypótló ösztöndíj rendszer épül ki, mely a kutatói életpálya minden szakaszában nemzetközi színvonalú támogatást nyújt. A most meghirdetett, mesterszakos hallgatóknak és doktoranduszoknak alapított ösztöndíjak a tehetséggondozást és a kutatási tapasztalatszerzést szolgálják.

A RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK MEGTEKINTHETŐEK ITT>>>

Forrás: kih.gov.hu

 
2012-10-15
Ösztöndíj - rövid tanulmányút

A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. január 15. és augusztus 31. között megvalósítható rövid tanulmányútra.

Mi a Rövid Tanulmányút célja?
A Rövid Tanulmányút célja, hogy a pályázók részt vegyenek a nemzetközi hallgatói tudományos életben, tapasztalatot szerezzenek tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken, közös tanulmányi vagy kutatási projektekben. Emellett lehetőségük nyílik kifejezetten a szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.

Mennyi időre szól a pályázat?
A Rövid Tanulmányút minimum 5 naptári napra (konferencia esetén minimum 3 munkanapra), maximum 1 hónapra szól.

Hova és milyen tevékenységre lehet pályázni?
Bármely olyan külföldi intézménybe lehet pályázni (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), amelyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítása is előnyös lehet.

Ki pályázhat?
Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója,

 • aki a pályázott tevékenységhez kapcsolódó szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendezik,
 • aki az adott szakon már elvégzett két félévet (MA/MSc és PhD hallgatók esetén ez nem feltétel),
 • aki a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
 • aki fel tudja mutatni az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelét,
 • akinek küldő intézménye támogatja pályázatát és ezt írásban is igazolja,
 • aki vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek

Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint hazaérkezését követően szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?
A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a külföldön tölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 75 000 Ft – 250 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.

Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás 2012. október 15-től online felületen, a www.campushungary.hu oldalon történik.

A PÁLYÁZAT TOVÁBBI RÉSZLETEI ITT>>>

Forrás: Balassi Intézet

 
2012-10-15
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Öregdiák Szövetségének konferencia felhívása

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Öregdiák Szövetsége 2012. november 21-én (szerdán) rendezi meg I. Tudományos Konferenciáját „Főiskolai végzősök és a tudományos utánpótlás” címmel.
A konferencia különböző témakörökben várja a résztvevőket a neveléstudomány, a nyelvtudomány, a természettudomány, a turizmus, történelem- és társadalomtudomány területén. A konferencia előadásainak megtartására a főiskola PhD képzésben részt vett vagy részt vevő egykori végzőseit kérik fel a szervezők.

Az előadások időtartama 20 perc.
A konferencia nyelve magyar.
A konferencia helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
A jelentkezés határideje: 2012. november 16.
Jelentkezni a jelentkezesi lap kitoltesevel lehet.

Részvételi díj: nincs

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Öregdiák Szövetsége
Ukrajna, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.,
Fax/Telefon: (+380 3141) 2-34-62
E-mail: oregdiak@kmf.uz.ua; foiskola@kmf.uz.ua

 
2012-10-15
Visegrád Ösztöndíj az OSA Archivumban 2012/13 tanév

(Közép)-Európa közelmúltja történelmi összefüggéseinek mélyebb és alaposabb feltárása érdekében a Nemzetközi Visegrád Alapítvány 15 kutatói ösztöndíjat ajánl fel a budapesti Közép-európai Egyetem OSA Archivumában kutatók , művészek és újságírók számára, akik az Archivum anyagának felhasználásával az Alapítvány és az Archívum által megjelölt témakörökben végeznek kutatómunkát.
A legfeljebb két hónapos archivumi kutatói ösztöndíjra, mely 2,000 euro értékben fedezi utazási és megélhetési költségeiket a legfeljebb kéthónapos kutatási időszak alatt, kutatók, művészek és újságírók pályázhatnak. A rövidebb kutatási periódusra arányosan kevesebb ösztöndíj jár.
Az elsősorban, de nem kizárólagosan a V4 országokból származó pályázók lehetnek kutatók, diákok, akik mester fokozatuk megszerzése után kutatómunkát végeznek, művészek, újságírók, a tudományos élet egyéb szereplői, akiknek további kutatásaihoz nélkülözhetetlen az OSA Archivum gyűjteménye.
A sikeres pályázók kutatómunkájukat az OSA Archivumban végzik, majd eredményeiket bemutatják a Közép-európai Egyetemen a Visegrád Alapítvány Ösztöndíjprogram előadás sorozat keretében és az ösztöndíj időszak lejártakor részletes beszámolót nyújtanak be (szöveges vagy audi-vizuális formátumban), amely felkerül az OSA/Visegrád Alapítvány honlapjára.
A pályázók saját kutatási témát is választhatnak, de előnyt élveznek azok, akik a 2012/13 év kijelölt témájához kapcsolódnak. Ezek a következők:
1. Tudomány- és technikatörténet Közép- és Kelet-európában 1945 és 1989 között
2. A szocialista jóléti társadalom pénzügyi alapja és társadalmi következményei
3. Statisztikák, felmérések, empirikus kutatások: tények és adatok előállítása a kommunizmus időszakában
4. Kommunista összeesküvés elméletek és városi legendák szövegelemzése
5. Emberi jogi mozgalmak ébredése és a kommunista rendszerek bukása Közép- és Kelet-Európában.

Pályázati határidők
- 2012. október 10.
- 2013. január 10.
- 2013. április 10.

A pályázat értékelése
A Bíráló Bizottság egy évben négy alkalommal ül össze, hogy kiválassza a nyertes pályázókat. Értékelésében a Bizottság a következő szempontokat veszi figyelembe: a pályázat szakmai színvonala, a pályázat újdonsága és a kijelölt témával való kapcsolata.

A pályázat beadása
Kérjük a pályázókat, hogy az alábbiakban felsorolt anyagokat juttassák el az Archívumba:
1. Jelentkezési levél angol nyelven (kérjük, jelölje meg a választott kutatási időszak hosszát és kezdési-befejezési idejét).
2. Kutatási terv/leírás angolul (kb 800 szó: az OSA Archivum gyűjteménye és a pályázó kutatási területe közötti összefüggés leírása, a papír alapú vagy audio-vizális alapű kutatás eredményeinek majdani felhasználása, stb).Kérjük, hogy a művész pályázók csatolják portfoliójukat.
3. Önéletrajz
4. Hivatalosan elismert felsőfokú angol nyelvvizsga bizonyitvány másolata(ha nem anyanyelvi beszélő)
5. Két ajánló neve és címe
A jelentkezési levelet, a kutatási leírást-tervet, az önéletrajzot, a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát és az ajánlók nevét és címét kérjük e-mailben juttassák el Gádoros Katalinhoz gadoros@ceu.hu.
http://www.osaarchivum.org

Forrás: http://www.pafi.hu

 
2012-10-15
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére

A pályázat célja
Az ösztöndíjprogram senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.
Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.
Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémia külső tagjai, valamint a pályázat benyújtásakor az MTA köztestületének külső tagságával rendelkező külföldi kutatók.
Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke
A megpályázható senior ösztöndíj havi összege 160 000 Ft, a junior ösztöndíj havi összege 120 000 Ft. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 3 hónapig terjedhet
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ha a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, illetve a kutatási beszámolót a Kuratórium elfogadja. Ellenkező esetben a Domus Kuratóriumnak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.
Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás illeti meg a Domus Hungarica Vendégházban, vidéki kutatómunka esetén pedig havonta maximum 50 000 Ft - kizárólag számlával igazolt - szállásköltség-térítés adható.

A támogatási időszak
A pályázat keretében a 2013. január 1. és 2013. június 30. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható. Az ösztöndíj elnyerését követően a kutatási tevékenység pontos ideje az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának bejelentendő, a budapesti szállásigény a Domus Hungarica Vendégház vezetőjével előzetesen egyeztetendő. Az elnyert ösztöndíj lehetőség szerint megszakítás nélkül, folyamatosan, illetve maximum 2 részletben vehető igénybe.

További részletek és a PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA >>>
Forrás: http://mta.hu

 

 
2012-10-15
Hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok

A CEEPUS hálózatok közép-európai felsőoktatási intézmények között létrejött együttműködések, melyek egy-egy szűkebb vagy tágabb szakterületen hallgatói és oktatói cserék lebonyolítására kapnak támogatást a programtól. A hálózatokban részt vevő felsőoktatási intézmények a CEEPUS Bíráló Bizottság döntésének megfelelő hónapszám (kvóta) erejéig küldhetnek és fogadhatnak hallgatókat és oktatókat egy tanévben.

A hálózatok munkáját egy nemzetközi koordinátor irányítja, mellette minden, a hálózatban részt vevő felsőoktatási intézményben működik egy helyi CEEPUS hálózati koordinátor, aki az adott intézményben/karon/tanszéken felel a hálózat szakmai munkájáért.

A 2005-től működött, illetve jelenleg is működő hálózatok, és a bennük részt vevő felsőoktatási intézmények listája elérhető a CEEPUS központi honlapján: http://www.ceepus.info/

A 2011/2012-es tanévben pályázható, magyar részvételű hálózatok és koordinátoraik listája, illetve a rendelkezésre álló hónapszámok megtekinthetőek itt.

A magyar felsőoktatási intézményekben jellemzően több CEEPUS hálózat működik, ezért az intézményekben dolgozik egy-egy, az összes hálózat működését összefogó úgynevezett intézményi koordinátor.
A magyar felsőoktatási intézmények CEEPUS intézményi koordinátorainak listája letölthető: innen.

A hallgatói és oktatói mobilitásokról általában

Hallgatóként, illetve oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

 1. hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások
  Hallgatói és oktatói mobilitás, valamint speciális kurzusokon való részvétel az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.
 2. hálózaton kívüli, freemover mobilitások
  Ha a hallgató, vagy oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterre van lehetőség.

A hallgatói és oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:

 • A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással.
 • A kiutazás tanéven belül egyszer meghosszabbítható, de összesen, képzési ciklusonként nem haladhatja meg a 10 hónapot.
 • Az utazás időpontjának módosítására a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájával való egyeztetés alapján van lehetőség, de ez kizárólag az eredetileg megpályázott tanéven belül engedélyezhető.

A hallgatói és oktatói mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • az őszi szemeszterre: június 15.
 • a tavaszi szemeszterre: október 31.
 • freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

TOVÁBBI RÉSZLETEK  ITT >>>

Forrás: http://www.tpf.hu

 
2012-10-03
Permanent membership at the Copernicus Graduate School

Copernicus Graduate School (CGS) is a mobile international network of young scientists, who work on a research subject in order to be awarded with PhD degree. Internationally acknowledged scientists, who are members of the school as its fellows, are responsible for the graduates. They carry out a structured doctorate programme consisting of conferences, summer schools and seminars.

The goal of the Copernicus Graduate School is the implementation of double support of the PhD candidates at the international level (cotutelle process). It should improve the chances for academic careers by common research, education and communication.

The CGS would like to invite all PhD students to apply for permanent membership in the Copernicus Graduate School.

The events of the CGS are financially supported by the Visegrad Fund, City of Torun and German-Polish Foundation for Science.

Every PhD student, dealing in his or her research with the thematic sphere of the CGS can apply to be its member. The membership is free of charge. All costs of the participation in the CGS events will be held by the CGS. No scholarships will begranted.

 • To apply please send to cgs@umk.pl
 • filled-in application form
 • scientific CV
 • short presentation of PhD thesis concept (up to 3 pages)
 • confirmation of PhD student's status

Call for Applications
Call for Applications for permanent membership

Application form
Application form permanent membership

Application deadline: 31.10.2012
Contact: cgs@umk.pl

More details at the http://www.cgs.umk.pl

 
2012-10-03
The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields (ARSA-2012)

The ARSA-conference 2012 (virtual conference) gives you a great new way to participate in the fully fledged, scientific and professional conference without personal participation.  ARSA Virtual Conference will run continuously during December 3 to 7, 2012 at www.arsa-conf.com. ARSA Virtual Conference is designed for all scientific groups. The conference will bring the scientific debate among the scientists. At the virtual conference, you have access to all articles in the conference at any time and can use virtual discussion with the author of any article at any time.

All conference articles will be reviewed.
Accepted articles will be published in the conference proceedings Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012 with ISBN and ISSN.
Top rated papers will be sent for indexing in SCOPUS database.

Directions for the paper processing

 • range up to 6 pages including appendix and references (up to 2 extra pages are allowed per paper, and will be charged 20 USD per page).
 • papers will be accepted in English language only,
 • paper template can be downloaded from here.

Important dates

 • Paper Submission Deadline November 9, 2012
 • Author Notification November 23, 2012
 • Final Manuscript  Due December 1, 2012
 • ARSA 2012  December 3 - 7, 2012
 
2012-10-01
"Nemzetpolitika és magyarságtudomány" konferenciafelhívás

A Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, valamint a Gazdaságetika.hu Szerkesztőség nemzetközi műhelykonferenciát szervez Nemzetpolitika és magyarságtudomány címmel 2012. október 26-27-én, Veszprémben.

A konferenciára várják a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóműhelyek, az egyetemek és főiskolák kutatói, oktatói, valamint PhD-hallgatói jelentkezését.

Jelentkezni 20 perces előadások max. 15 soros rezüméivel lehet. Az előadások szerkesztett változatait a Gazdaságetika.hu folyóiratban, illetve tanulmánykötetben adjuk közre.

Jelentkezési határidő: 2012. október 10.

Jelentkezés és bővebb információ:
Garaczi Imre
Tel.: 30/957-0717
E-mail: garaczi@almos.uni-pannon.hu

 
2012-09-25
Konferenciafelhívás

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az MTA Szegedi Területi Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottsága tisztelettel meghívja az

INNOVÁCIÓS RENDSZEREK
ELMÉLET, POLITIKÁK ÉS MIKROSZEREPLŐ
című konferenciára

Időpont: 2012. november 29-30.
Helyszín :SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, Kálvária sgt. 1.

Plenáris Előadók:

 • Dr. Szabó Gábor MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem rektora, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
 • Dr. Kovács Árpád Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, az SZTE GTK egyetemi tanára
 • Dr. Inzelt Annamária IKU Innovációs Kutató Központ igazgatója, az SZTE GTK címzetes egyetemi tanára

Jelentkezés:

A konferencia jelentkezési határideje: 2012. október 24.
A jelentkezés elfogadásának visszaigazolása: 2012. október 31.
Amennyiben a konferencián előadóként kíván részt venni, úgy a jelentkezés az abstract és a jelentkezési lap megküldésével történik.
Amennyiben csak hallgatóként kíván a konferencián részt venni, úgy a jelentkezés a jelentkezési lap megküldésével történik.
A jelentkezési lapot, illetve az abstractot Zsolnai Eszter részére, a zsolnai.eszter@eco.u-szeged.hu e-mail címre kérjük megküldeni. A jelentkezési lap letölthető: a www.eco.u-szeged.hu/innovácios-rendszerek címről.

RÉSZLETEK>>>

 
2012-09-24
Felhívás a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület IV. PhD konferenciájára

A prezentációs lehetőséget és a bemutatott tudományos munka publikálását is biztosító tanácskozást a 2012-es Tudomány Napja alkalmából hirdeti meg az Egyesület valamennyi doktori cselekményben részt vevő fiatal kutató számára.

Az országos tanácskozást az Egyesület PhD szekciója szervezi Budapesten 2012. 11. 15-én, csütörtökön 10-18 óra között.

 Az alábbi tudományterületeken folyó PhD képzések résztvevői nevezhetnek:

 • Társadalom- és gazdaságtudományok
 • Természet- és élettudományok
 • Alkalmazott tudományok
 • Környezet- és művészettudományok
 • Sporttudományok
 • Élelmiszer- és földtudományok

„Nemzedékek együttműködése a tudományban" címmel szervezett konferenciára valamennyi PhD hallgató bármilyen témakörrel jelentkezhet. A felkért szakmai grémiumok a jelentkezések alapján döntenek a szekciókba való besorolásról. Jelentkezni maximum 3 oldalas tudományos vázlattal lehet. Célunk az is, hogy a tudományos eredmények bemutatásához fórumot, és lektorált megjelenési lehetőséget biztosítsunk, ezért a konferencián való prezentálás feltétele a tanulmány elektronikus úton való leadása 2012. 11. 10-én 24 óráig.

A konferencia hivatalos nyelve a magyar. A dolgozat benyújtható angol nyelven is, azonban az előadást a magyar anyanyelvű, magyarországi egyetemek hallgatóinak magyar nyelven kell megtartani. Határon túli egyetemek hallgatói esetében a magyar mellett az angol nyelvű prezentáció is megengedett.
Az elektronikus könyvben megjelenő tanulmányok nyelve magyar.
Az előadások 20-25 percesek, utána következnek a kérdések és a vita.
Előadást csak PhD státuszban lévő hallgató tarthat, a konferencián való részvétel feltétele a nevezési díj megfizetése. A részvételi díj: 15.000,- Ft/fő.
Minden jelentkező csak egyszer adhat elő, de társszerzőként több előadott tanulmányt is jegyezhet.

Jelentkezési határidő: október 20.

A jelentkezés feltétele: 5-10 soros szakmai életrajz, és a fentebb jelzett vázlat. Ezt a következő címre kérjük küldeni:Nagy Edit, országos koordinátor: edit.nagy.peme@gmail.com.

 A szervező bizottság október 25-ig dönt az elfogadott előadásokról, és értesíti a jelentkezőket.
A részvételi díjat ezt követően 3 munkanapon belül kell átutalni a következő bankszámlára:
PEME OTP 11705008-20484109

További információk: www.peme.hu, vagy Facebook: Professzorok az Európai Magyarországért

 
2012-09-11
Call for Applications 2012/2013

Fresh Perspectives on the  New European Democracies 

Deadline for applications:
September 15, 2012 

The Central European University, Institute for Advanced Study (CEU-IAS) is pleased to announce a new Call For Applications for young researchers from Central and Eastern Europe (CEE)* in the framework of the fellowship programme FRESH PERSPECTIVES ON THE NEW EUROPEAN DEMOCRACIES funded by the Volkswagen Foundation. The program offers 5 month residential fellowships at CEU-IAS for the 2012/2013 academic year for excellent young scholars to provide a stimulating, multidisciplinary and international environment for promoting the exchange of ideas among potential future academic leaders in the CEE region.

The main purpose of the Fellowship Programme is to enhance the knowledge base in the region by creating a dynamic and interactive research community of young scholars in the social sciences and the humanities across countries of Central and Eastern Europe. The thematic focus of the programme is on improving understanding of key challenges and opportunities in the CEE region, through fresh perspectives and original insights of young scholars. The Programme welcomes applications from promising scholars primarily at an early stage of their careers.

Within this overall context, the main objectives of the Fellowship Programme are as follows:

(i) To promote the mobility of young researchers in the social sciences and humanities within the CEE region;
(ii) To enable young researchers from the countries of CEE to participate in CEU-IAS fellowship activities;
(iii) To provide an excellent working environment at the CEU for promoting the exchange of ideas, knowledge and debate among potential future academic leaders in the CEE.

The NewDem Fellowship Program is implemented in cooperation with Wissenschaftskolleg zu Berlin.

*For the purposes of this Program the Central and Eastern European (CEE) region includes CEE countries that are members of the European Union as well as countries of the former USSR and of the former Yugoslavia.

Further details:  http://ias.ceu.hu/NewCall

 
2012-09-07
A Halász Előd Alapítvány pályázati felhívása

A Halász Előd Alapítvány (Pannon Egyetem, Veszprém, Germanisztikai Intézet) pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

 • Kritische Auseinandersetzung mit neueren Entwicklungen der ein- und der zweisprachi-gen Lexikographie
 • Empirische Forschungen in Lexikologie und/oder Lexikographie
 • Forschungsergebnisse interkultureller Linguistik

A pályázat célja: a fiatalok nyelvi műveltségének, közelebbről német nyelvtudásának fejlesztése, fiatal germanisták vagy német nyelvtudással rendelkező egyéb szakos hallgatók, doktoranduszok magas szintű teljesítményének elismerése.

Pályázhatnak a 30 év alatti hallgatók vagy diplomások német vagy magyar nyelvű egyéni kutatási eredményeket felmutató pályaművel, amely eddig nem publikált szellemi alkotás.

A benyújtandó pályamű formai követelményei:

 • 12 pontos betű, 1,5 sortávolság,
 • a főszöveg (jegyzetanyag nélkül) minimum 10 A/4-es, maximum 30 A/4-es oldal,
 • részletes irodalomjegyzék (forrásmegjelölés)
 • kitöltött Jelentkezési lap
 • rövid magyar nyelvű összefoglalás (max. egy oldal)

Benyújtási határidő: 2012. szeptember 28. (péntek)
Eredményhirdetés:
2012. november 23-ig.
Elnyerhető összeg
: 80.000,- Ft, amelyet a legjobb pályamű alkotója kap meg.

 A pályázat elbírálásának módja: A formailag és tematikusan megfelelő pályázatokat szakmai zsűri értékeli és kiválasztja a legjobb pályaművet. A pályázatokat a bírálók titkosan kezelik, a nyertes nevét a Halász Előd Alapítvány (Pannon Egyetem, Veszprém, Germanisztikai Intézete) és az Akadémiai Kiadó az internetes honlapján is közzéteszi.

A díj a Magyar Tudományos Akadémián a Magyar Tudomány Ünnepe 2012. évi rendezvénye alkalmával az Akadémiai Nívódíjak átadásakor kerül kiosztásra.

A pályázatra a műveket az alábbi címre kell eljuttatni:
Halász Előd Alapítvány Kuratóriuma Pannon Egyetem, Veszprém
Germanisztikai Intézet 8200 Veszprém, Füredi u. 2.

Forrás: german.uni-pannon.hu

 
2012-09-07
Irodalmi ösztöndíj határon túli alkotók számára

Irodalmi ösztöndíjprogrammal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma a határon túli magyar írókat, irodalmárokat, műfordítókat és kritikusokat.Pályázati határidő: 2012. október 4.

A keret 10,5 millió forint, amelyet tizenöt pályázó kaphat meg tíz hónapra szóló programmal.Az ösztöndíj célja, hogy a határon túli tehetséges magyar írókat, irodalommal foglalkozó szakembereket támogassa a pályakezdésben, illetve kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez.
Pályázni öt kategóriákban lehet. A Székely János-ösztöndíjra költők és drámaírók, a Gion Nándor-ösztöndíjra prózaírók, a Schöpflin Aladár-ösztöndíjra kritikusok, a Benedek Elek-ösztöndíjra ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írók, a Franyó Zoltán-ösztöndíjra pedig műfordítók jelentkezhetnek. Egy pályázó maximum 700.000 forint ösztöndíjban részesülhet, amit két részletben folyósítanak majd. A pályázati anyaghoz többek között publikációs listát, valamint részletes munkatervet is be kell nyújtani.
Pályázni 2012. október 4-ig lehet, a döntést várhatóan 2012. november 30-án teszik közzé, a vállalt programokat pedig 2012. december 1. és 2013. szeptember 30. között kell megvalósítani. A beérkező pályaműveket bizottság értékeli, amelynek elnöke Pécsi Györgyi (kritikus), tagjai az Erdélyi Magyar Írók Ligájának, a Magyar Írószövetségnek, a Fiatal Írók Szövetségének és a Szépírók Társaságának képviselői.

Forrás: karpatalja.ma

 
2012-08-29
Visegrádi országok tudományos akadémiáinak 2012. évi ifjúsági díja

Az MTA elnöke pályázatot hirdet a Visegrádi országok tudományos akadémiáinak 2012. évi ifjúsági díjára

A visegrádi országok tudományos akadémiái évente egy-egy tudományterületen Ifjúsági Díjjal jutalmaznak 35 évesnél fiatalabb kutatókat, a tudományos életben elért eredményeik, teljesítményük elismerésére. Országonként egy-egy kutató részesül a díjban, a nemzeti akadémia javaslata alapján.

A 2012. évi díj tudományterülete: orvostudomány.

A díjra akadémiai alkalmazásban lévő (kutatóintézeti vagy támogatott kutatócsoportbeli), Magyarországon dolgozó fiatal kutató pályázhat. Pályázni az alábbi címen igényelhető angol nyelvű jelentkezési lap kitöltésével lehet, amihez kérjük csatolni a munkahelyi vezető ajánlását, valamint rövid önéletrajzot, publikációs listát, illetve más, a pályázó által az elbíráláshoz hasznosnak ítélt egyéb szabad formátumú anyagot. A jelentkezési lap innen is letölthető. A pályázatot postai és elektronikus úton nyújtandók be.

A pályázatok beadási határideje:
2012. szeptember 25.

A pályázatok a következő címre küldendők:
Zsigmond Attila
MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
1051 Budapest, Nádor u. 7.

e-mail: zsigmond.attila@titkarsag.mta.hu
telefon: (06 1) 411 6185

A díjat a visegrádi országok akadémiái 2012. évi őszi, mátraházai ülésén adják át, ahol a díjazottak rövid előadást tartanak. (Az ülés várható időpontja: 2012. október 25-26.) A díjazott számára az Akadémia biztosítja az átadáson való részvétel esetleges költségeit.
A nyertes pályázó díja egy általa választott - a díjátadás után szervezési okokból nem korábban, mint 8 héttel kezdődő - szakmai rendezvényen, konferencián való részvétel támogatása (részvételi és utazási, szállás költségek), 1000 euró értékhatárig.
A bírálati eredményről a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága értesíti a pályázókat.

Forrás: mta.hu/palyazatok/

 
2012-08-29
"Jelenünkről Jövőnkért" nemzetközi ifjúsági konferencia

Felhívás  a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány és együttműködő partnerei által szervezett  „Jelenünkről Jövőnkért”  című nemzetközi ifjúsági konferencián való részvételre

Időpont: 2012. szeptember 20-21.
Helyszín: Pécs, Zsolnay Egyetemi Negyed

A konferenciát szervező intézmények képviselői feladatuknak és kötelességüknek érzik a fiatal korosztályok, különösen a felsőoktatás tehetséggondozó munkájába bekapcsolódó, illetőleg a tehetséggondozó műhelyek iránt érdeklődő hallgatók támogatását. A szervezők kiemelten fontosnak tartják, hogy oktatási, szociális és kulturális célokat egyaránt szolgáló, közösségfejlesztő fórumot hozzanak létre a Pécsi Tudományegyetemen, ahol a fiatalok megoszthatják saját tapasztalataikat és véleményüket.

A korábbi években már publikált kutatási eredmények szerint számos olyan terület létezik, ahol a fiatal korcsoportokat érintő problémák esetében intenzív és folyamatos párbeszédre van szükség. Ilyen például az oktatás és a munkaerőpiac változó feltételrendszere, az ebből fakadó elhelyezkedési lehetőségek, az ezeket befolyásoló foglalkoztatáspolitikai kezdeményezések; a család és az otthonteremtés kérdései, a gyermekvállalás lehetőségei és szükségszerűségei; a szociokulturális értelemben meghatározott fogyasztási szokások, a fogyasztói társadalom kihívásai stb.

A rendezvény során a fiatal korosztály képviselői, különös figyelemmel a Tudományos Diákköri Tevékenységet folytatók, valamint a graduális, posztgraduális, Ph.D. képzésben résztvevő hallgatók önálló kutatásaikkal, tapasztalataikkal, véleményükkel járulnak hozzá a közös párbeszéd kialakításához. A saját élmények interaktív megosztásán alapuló módszer lehetővé teszi a közös gondolkodást, az egymást segítő és kiegészítő, kölcsönös segítségnyújtás lehetőségeinek feltérképezését, az egyéni és csoportos problémamegoldó stratégiák kialakulását, a fiatal korcsoportok képviselőinek közösséggé fejlődését.

A jelentkezéseket, hozzászólásokat az alábbi témákban várják a szervezők:

 • oktatásügy, kultúra (széles értelemben véve a bölcsészettudományi területeken), foglalkoztatás és munkaerőpiac, társadalmi és gazdasági integráció.

A konferencia előadások és az azok mentén kialakuló diskurzus differenciált szekciókban történik. A szekciókat az adott területeken tapasztalatokat szerzett, felkért szakemberek mentorálják.
A konferencián való részvétel ingyenes, valamint teljes ellátás biztosított. A határon túli fiatalok utazási támogatásban részesülnek. Az előadások írásos anyaga a Humán Innovációs szemle című szakfolyóiratban kerül publikálásra.

Jelentkezés

Az említett tématerületeken a szervezők várják hallgatók, fiatal kutatók, tudományos diákköri-, illetve szakmai-tudományos előadásait. A jelentkezéseket egyetemi oktatókból és kutatókból álló bizottság bírálja.

 • A jelentkezés feltétele a tervezett referátum rövid összefoglalójának (max. 500 karakter), valamint egy rövid önéletrajz megküldése az alábbi címre: info@humanexchange.hu.
 • Határidő: 2012. szeptember 10.

Forrás: magazin.pecsibolcsesz.hu

 
2012-08-27
Call for Papers: Seventh EBIM Doctoral Workshop on Economic Theory

The Seventh EBIM Doctoral Workshop on Economic Theory (November 26-27, 2012 at Bielefeld University, Germany) entirely organized by EBIM doctoral students, aims to provide Ph.D. students in theoretical economics with an opportunity to talk about new developments in their field and discuss their work in progress with other doctoral students. During the workshop, participants will give a presentation of their research followed by a discussion.

Papers from the following research areas are invited:

▪ Game Theory
▪ Behavioral Economics
▪ Evolutionary Dynamics
▪ General Equilibrium Theory
▪ Decision Theory
▪ Mathematical Finance
▪ Industrial Organization
▪ Computational Economics
▪ Social and Economic Networks
▪ Monetary Economics
▪ Economic Growth
▪ Business Cycle Theory

Please submit a full research paper or an extended abstract. Applications are welcome from Ph.D. students at any stage of their doctoral studies.

The workshop is generously sponsored by EBIM. Accommodation and travel expenses of the presenters will usually be covered. There is no participation fee.

Submission deadline: September 28, 2012
For more details see: www.bigsem.de/ebim/workshop.html

Source: www.bigsem.de/ebim/workshop

 
2012-08-27
Fung Global Fellows Program (Princeton University, United States )

Scholarship / Financial aid: six scholarships offered yearly
Date:
1 year
Deadline:
November 1, 2012
Open to:
scholars from around the world

Announcement follows
The Fung Global Fellows Program reflects Princeton University’s commitment to engaging with scholars from around the world and inspiring ideas that transcend borders. The program brings exceptional international early-career faculty members working in the social sciences and the humanities to Princeton for a year of research, writing, and collaboration. It is administered by the Princeton Institute for International and Regional Studies, which serves as a site for integration and joint activity across all of the University's international and area programs.

About the Program
Each year, the Fung Global Fellows Program will select six scholars from around the world to be in residence at Princeton for one academic year and to engage in research, writing, and collaboration around a common theme. The program includes a public seminar series where the fellows will present their work to the University community. Fellowships will be awarded through a competitive application process to scholars employed outside the United States who have demonstrated outstanding scholarly achievement, exhibit unusual intellectual promise, and are still early in their careers.
This program is supported by a gift from William Fung, group chairman of Li & Fung, a Hong Kong-based multinational group of export and retailing companies. Fung earned a BSE in electrical engineering from Princeton in 1970 and an MBA from the Harvard Graduate School of Business in 1972, and then began his career at the family firm. He joined Princeton's Board of Trustees in 2009, and has previously supported Princeton's groundbreaking financial aid program. "In this new age of globalization, Princeton should be even more involved in fostering scholarship everywhere it takes place," Fung said. "Through this gift, I hope to enable Princeton to become a stronger catalyst for developing new and exciting research and for creating international scholarly communities."

Eligibility
The Fung Global Fellows Program welcomes applications from scholars who have received their Ph.D. (or the equivalent of an Anglo-American Ph.D.) within 10 years of the proposed start date of the fellowship. For a fellowship beginning in fall 2013, applicants must have received their degree no earlier than September 1, 2003.
The receipt of the Ph.D. is determined by the date on which all requirements for the degree at the applicant’s home institution, including the defense and filing of the dissertation, were fulfilled.
Applicants must hold a position outside the United States of America at the time of application and are expected to return to that institution at the conclusion of the fellowship.
Fellowships will be awarded to candidates who have demonstrated outstanding scholarly achievement and exhibit unusual intellectual promise but are still at the beginning of their careers. Criteria for the fellowship include the strength of the candidate’s research projects, the relationship of those projects to the program’s theme, the candidate’s previous scholarly work, the candidate’s ability to contribute to the intellectual life and intellectual exchange of the program, and the candidate’s work experience outside the United States. The selection committee is looking to establish a cohort of fellows whose research represents diverse analytical approaches and addresses a wide variety of periods and places. The Fung Global Fellows Program has a particular interest in fostering innovative interdisciplinary approaches.

- US citizens and noncitizens, regardless of race, national origin, religion, sex, sexual orientation, age, marital status, or disability, are eligible to apply.

- Fellows must reside in or near Princeton during the academic year of their fellowship so that they can attend weekly seminars and other events on campus. Fellows are also expected to present a paper from their ongoing projects at one of the sessions of the weekly seminar.

Application
The application deadline for the 2013–14 Fung Global Fellows Program is November 1, 2012. Apply Online.
Interested scholars whose research engages with the theme “Languages and Authority” and who meet the eligibility criteria as outlined below are invited to submit their application online by November 1, 2012.

Website: http://www.princeton.edu/funggfp/
Email: fung-gfp@princeton.edu

Source: eastchance.com

 
2012-08-16
STUDY TOUR FOR UA+BY JOURNALISTS (CALL FOR PROPOSALS)

The International Visegrad Fund and the International Renaissance Foundation announce an open call for pro­pos­als for a study tour of Belarusian and Ukrainian jour­nal­ists in the Visegrad Group coun­tries. Deadline for appli­ca­tion sub­mis­sion is September 30, 2012. More information/on-line appli­ca­tion form:

Source: visegradfund.org 

 
2012-08-16
ECPR's General Conference, Sciences Po Bordeaux, France 4 - 7 September 2013

The ECPR's General Conference is a key date in the political science calendar. The 2011 event saw over 2,300 political scientists converge in Reykjavik to attend panels and a full plenary programme, the highlight of which was the keynote lecture delivered by the President of Iceland, Olafur Ragnar Grímsson.
The structure of the event involves an academic programme with sections and panels. The programme is intended to be very broad, covering all the main areas of political science, political theory, international relations, and European studies. The list of sections are now available on the ECPR website. The callfor panels is now open, and the closing date is 5 October 2012.

Further informations about the Conference HERE

 
2012-08-09
Dissertation Fellowships in East European Studies

Fellowship Details

 • Amount: $18,000
 • Tenure: one year beginning between June 1 and September 1, 2013.
 • Applicants must be enrolled in a Ph.D. program at a U.S. university, with all requirements except for the dissertation completed by June 2013. 
 • Completed applications must be submitted through the ACLS Online Fellowship Application system (ofa.acls.org) no later than 9 p.m. Eastern Time, November 15, 2012.
 • Notifications will be sent in May 2013.

The American Council of Learned Societies offers support for dissertations in East European studies in all disciplines of the humanities and social sciences. ACLS has secured funding (for one year only) for this competition, which in the past has been supported by the Title VIII Program of the U.S. Department of State. There is no competition for Postdoctoral Fellowships this year.

Fellowship Categories

 • Research Fellowships for use in Eastern Europe to conduct fieldwork or archival investigations. 
 • Writing Fellowships for use in the United States to write the dissertation after research is complete.

Guidelines

All topics, periods, and approaches in East European studies are welcome.
Applications should be for work on Eastern Europe
, defined as: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Kosovo/a, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, and Slovenia.

Applicants may propose comparative work considering more than one country of Eastern Europe or relating East European societies to those of other parts of the world.
Fellowships will be granted based on the potential of the applicant, the quality and scholarly significance of the proposed work, and its importance to the development of the field of East European studies. ACLS selection committees consider language competence essential to research.
An individual may apply to all fellowship and grant programs for which he or she is eligible, such as the Mellon/ACLS Dissertation Completion Fellowship or grants offered by other funders. However, not more than one ACLS or ACLS-joint award may normally be accepted in any one competition year.

Specification of Research or Writing Fellowships

Applicants must apply for one of these two categories of support. The application essay should state clearly how much work on the dissertation has already been accomplished and in what specific ways progress would be advanced by an ACLS award. The selection committee will consider the intrinsic intellectual merit of the project, the workplan proposed, and evidence of progress made toward completion.
Applications for research fellowships should state the questions or hypotheses driving research, the methods to be used for gathering relevant evidence, and preliminary versions of the dissertation’s main argument.
Applications for writing fellowships should state what materials have been collected, how research questions may have been answered or modified, and the direction that analysis will take once writing has begun.

Eligibility: Applicants

 • Applicants must be enrolled in a Ph.D. program at university in the United States.
 • Applicants must have completed all requirements for the Ph.D. except the dissertation by June 2013.
 • Applicants may apply for one-year research and writing fellowships in sequence, but may not apply for a second year of funding in either category.

Eligibility: Projects

 • Must pertain to at least one of the East European countries listed above.
 • Must be in the humanities or social sciences.
 • Must aim to produce a PhD dissertation, written in English.
 • Must clearly state a plan of work that can be accomplished during the fellowship period.

Application Requirements

Applications must include the following:

 • Completed application form
 • Proposal (no more than five pages, double spaced, in Times New Roman 11-point font)
 • Up to two additional pages of images, musical scores, or other similar supporting non-text materials [optional]
 • Bibliography (no more than two pages)
 • Publications list (no more than two pages) [optional]
 • Three reference letters
 • Institutional statement
 • Language evaluation form(s)

 Source: www.acls.or

 
2012-08-09
Гранты для обучения в аспирантуре Венского университета (Международная аспирантура имени Макса Перуца)

Лаборатория имени Макса Фердинанда Перуца в Венском университете ( Max F. Perutz Laboratories , MFPL, University of Vienna) сообщает о приеме заявок для обучения по программе PhD от магистров, специализирующихся в молекулярной биологии и смежных дисциплинах. Программа финансируется Австрийским научным фондом (Austrian Science Fund).
Программа открыта для специалистов, имеющих диплом магистра в биологии, химии, смежных дисциплинах, и студентов, планирующих получить магистерский диплом до апреля 2012 года. Возраст заявителей не должен превышать 30 лет на момент начала обучения по программе.

Тематика предлагаемых Лабораторией диссертационных исследований:

Участникам конкурса из не европейских стран необходимо пройти тест GRE (Graduate Record Examinations) .
Крайний срок подачи заявок – 16 сентября 2012 года. Заявки принимаются онлайн.
В начале октября в MFPL будут подведены промежуточные итоги конкурса и подготовлен «короткий» список кандидатов на участие в программе. Участникам конкурса, включенным в шортлист, будут отправлены приглашения на интервью.

Сроки проведения интервью – с 19 по 22 ноября 2012 г.

Информация о программе на сайте The Max F. Perutz International PhD Program http://www.mfpl.ac.at/phd-program/application/how-to-apply/

Перевод сообщения выполнен сотрудниками ИК "НТ-ИНФОРМ" ( www.rsci.ru ).
При использовании перевода обязательна гиперссылка на данную публикацию в "НТ-ИНФОРМ".
Адрес публикации в Интернет
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/232571.php

 
2012-08-07
Summer School on Ambient Intelligence and eHealth

On behalf of the organisers , the Bay Zoltán Foundation for Applied Research (BZAKA), we are very pleased to invite you to participate in the Summer School Budapest between 24-28 September 2012.

Date/Time
Date(s) - 24 Sep 2012 until 28 Sep 2012
12:00 AM - 12:00 AM

Location
BZAKA Campus, Hungary

Bay Zoltán Foundation has three locations in Hungary: Budapest, Miskolc and Szeged. Of these three, Budapest and Miskolc are active in ICT research.The main fields of ICT research can be grouped around ambient intelligence (AAL), RFID/NFC technologies, intelligent transportation systems and eHealth. The summer school will mainly concentrate on Ambient Intelligence and eHealth.

PhD students and young post-doctorate researchers from ASEAN and EU countries, actively involved in the above mentioned topics are expected to take part in the event. The members of the Postgraduate International Network (PINET) will also take part at the summer school by presenting opportunities available for young researchers all over the world, as well, as to build long-lasting scientific cooperations.

Summer school participation fee: 250 EUR
Includes: lunch, dinner, coffee, inland travel
Excludes: accommodation, additional meals, visa etc.

In the meantime the travel costs and participation fees of 8-10 young researchers from ASEAN countries will be covered by the organizers (BZAKA & MAKOG).

One main goal of this Summer School is to identify the common fields of interest, as well, as to elaborate a scientific framework  for a future cooperation. Therefore, already starting with the beginning of 2012, a road show is taking place to identify possible ASEAN partners promoting bi-regional Science & Technology cooperation. An interdisciplinary team,  programme experts and scientists among others, will visit the SEA-region to enhance cooperation and encourage joint proposals for a joint scholarship program. The first visits has already taken place in Bangkok and Manila.

Please check for further information and the requirements for registration here. Should you have any questions please feel free to contact the SEA-EU-NET Partners:

Ms Ágota Dávid, project manager, Hungarian Cognitive Science Foundation (MAKOG)
e-mail: davidagota@gmail.com

Ms Virág Zsár, junior fellow, Hungarian Cognitive Science Foundation
e-mail: zsvirag5@gmail.com

Source: www.yearofscience2012.com

 
2012-08-03
PhD ösztöndíj kárpátaljai hallgatók számára

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésében történő részvételre azon ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2012. évi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.

A pályázati kiírás tartalmát Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Forrás: www.karpatalja.ma

 
2012-07-19
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása szülőföldi ösztöndíjak elnyerésére

I. A pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot.
Az Akadémia az MTAtv., az akadémiai Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet szülőföldi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.
Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior, junior és csoportos ösztöndíjakkal segíti a szülőföldi magyar nyelvű és tárgyú kutatások folyatását, a Kárpát-medencei magyar kutatók együttműködését.
A Domus Kuratórium támogatni kívánja a magyar tudományos eredmények létrehozását, a meglévő magyar szellemi értékek dokumentálását; a tudományos műhelyek erősítését, a magyar tudományos szervezetek együttműködését, Kárpát-medencei magyar tudományos hálózatok létrejöttét és előkészítését; a tudományos utánpótlás segítését, korszerű oktatási segédanyagok kidolgozását, színvonalas magyar tankönyvek megjelentetését, Kárpát-medencei szintű doktori iskolák létrehozását, annak előkészítését.

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a Domus Kuratórium a következő középtávú tematikai prioritásokat kívánja érvényesíteni 2012-14 között:

- Nyelvtudomány: magyar nyelvváltozatok, kétnyelvűség, nyelvhasználat-integráció-asszimiláció.
- Nemzeti műveltség: tudományos és kulturális örökség; a nemzeti műveltség jelene és továbbélése; történelmi emlékek feltárása, közreadása.
- Társadalmi változások a 20-21. században: demográfia, migráció, mobilitás, intézményrendszer, kis közösségek, identitás. Térségi fejlesztés.
- Természeti környezet: környezetvédelem, élővilág, természeti kincsek. Egészségügy.
- Műszaki és természettudományok: korszerű szakterületek meghonosítása és oktatása magyar nyelvű műhelyekben.


II. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémia külső tagjai, valamint köztestületének jelen pályázat kiírása napján már külső tagjai.
Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött kutatók közül azok, akiknek tudományos munkássága a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható. Junior pályázat benyújtása esetén szülőföldi témavezető bevonása szükséges. Témavezető lehet az MTA külső tagja, valamint jelen pályázat meghirdetése napján az MTA köztestületének külső tagja.
Csoportos ösztöndíjpályázat esetén csoportvezetőként pályázatot nyújthatnak be az Akadémia külső tagjai, valamint köztestületének külső tagjai. A csoportnak lehetnek senior és junior tagjai. A csoportvezető és a csoporttagok más témában egyéni ösztöndíjpályázatot is benyújthatnak.

III. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2012. évben: 24,1 millió forint, azaz huszonnégymillió-kétszázezer forint.

IV. A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke
A senior ösztöndíj elnyerhető maximális összege 450 000 Ft/fő/pályázat. A junior ösztöndíj elnyerhető maximális összege 250 000 Ft. A csoportos pályázat által elnyerhető támogatás maximális összege 2 000 000 Ft.
Az elnyert ösztöndíjak teljes összegét két részletben utaljuk: az első részletet a szerződés megkötésekor, a második részletet a pályázat lezárásakor, a záró beszámoló és a pályamunka együttes elfogadását követően.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ha a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, illetve a kutatási beszámolót a kuratórium elfogadja. Ellenkező esetben a Domus Kuratóriumnak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.

V. A támogatási időszak
A jelen pályázat keretében a 2012. október 1. és 2013. március 31. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható.

VI. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatot 2012. augusztus 31. péntek 14 óráig az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus elektronikus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken:

https://aat.mta.hu/aat

A pályázati rendszerbe való belépés technikai előfeltétele, hogy a pályázó regisztráljon/frissítse adatait az Akadémiai Adattárban (AAT).

A pályázás során elektronikusan feltöltendő mellékletek a következők:
a) részletes kutatási terv (legfeljebb 4000 n) ,
b) szakmai önéletrajz (legfeljebb 4000 n),
c) a legfontosabb tudományos publikációk (legfeljebb 10) jegyzéke.

Csoportos ösztöndíjpályázat esetén csoportos kutatási szándéknyilatkozat is feltöltendő.
Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete a Domus elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.
Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos kérdésekben az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194 pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196 titkársági telefonszámon.

VII. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról
A senior, junior és csoportos ösztöndíjak odaítéléséről a Domus Kuratórium szeptember 28-ig dönt. A döntés eredményéről a pályázók haladéktalanul névre szóló elektronikus értesítést kapnak.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) korábban az Akadémia által nyújtott ösztöndíjjal az előírt határidőre nem számolt el,
c) a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját az Akadémia visszautasította,
d) Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló további és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

VIII. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása
A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj folyósítására átutalással, két összegben kerül sor.

IX. Beszámolás az ösztöndíjas tevékenységről
Az ösztöndíj felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amely a pályaművel együtt az elektronikus rendszerbe töltendő fel. Ezt követően, az elektronikus rendszeren keresztül fogadja el a témavezető a beszámolót, és kapja meg elbírálásra a kurátor.

A kutatási beszámolók leadási határideje: 2013. március 31.
Kérjük ösztöndíjasainkat, hogy a Domus ösztöndíj segítségével készült, megjelent munkáikból 2 példányt a Domus Könyvtár részére szíveskedjenek eljuttatni.

X. Jogorvoslat

A támogatást igénylő pályázó vagy az ösztöndíjban részesülő személy kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.
A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Forrás: www.mta.hu

 
2012-07-17
Konferenciafelhívás

A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatói 2012. november 15.-16.-ra konferenciát szerveznek „Múlt nélkül nincs jövő” – Egyén és közösség történelmi távlatban címmel. A konferencia célja, hogy a doktoranduszok bemutathassák legújabb kutatási eredményeiket maximum 20 perces előadás keretein belül.

Az érdeklődőknek a tervezett előadás címét és témáját bemutató rezümét (500-1000 karakter) a dekonferencia2012@gmail.com címre kell eljuttatniuk.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. szeptember 1.

 

 
2012-07-17
Copenhagen Speech Event 2013

Copenhagen Business School and the University of Copenhagen welcome you to Copenhagen Speech Event 2013, a double conference on Speech in Action.

Linguistic phenomena in spontaneous speech and connected speech processes have received an increasing interest in the recent years. The two conferences SJUSK 2013 and ExAPP 2013 both focus on spontaneous speech, and it is the aim to gather researchers from a wide variety of linguistic subdisciplines that investigate the phenomena of speech in action.

SJUSK 2013 Symposium for Contemporary Speech Habits and Pronunciation Patterns

Copenhagen Business School

March 18-20, 2013

    

ExAPP 2013 Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation

University of COPENHAGEN

March 20-22, 2013

Is modern language crumbling around us? Some say that spontaneous speech is incomplete and inconsistent, threatened by sloppiness and unhealthy speech habits (termed ‘sjusk’ in Danish). Others avoid aesthetic bias altogether and consider the state of affairs as just another language state, leaving the descriptive challenge to an inadequate linguistic theory. SJUSK 2013 addresses all issues concerning contemporary speech habits – and the challenges they present to language theory, technology, and teaching. We thus invite linguists, phoneticians, speech technologists, language teachers, and others with an academic interest in spoken language to explore the new demands for theoretical and practical clarification in the intriguing field of natural speech.

  

Variability in linguistic behavior is studied in all branches of linguistics. While the approaches may differ in the objectives for studying language variation, they all benefit from incorporating the systematic manipulation of linguistic phenomena in the study of linguistic behavior. The study of the many kinds of variation in spontaneous speech can help to extend current models of speech production and speech perception, as well as shed light on the study of language change. The goal of the ExAPP conference series is to gather scholars from all branches of linguistics employing experimental methods to investigate linguistic variation. We welcome abstracts for posters and papers that cover aspects of variation on all linguistic levels, and the perception as well as the production thereof.

For futher details of registration and abstract submission see: https://sf.cbs.dk/cphspeech2013

 

 
2012-07-11
Őszi részképzés a 2012/2013-as tanévben kárpátaljai magyar hallgatók számára

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas egyéni teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében. A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma dolgozza ki, a pályázatot a Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben, vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

Az ösztöndíj időtartama: min. 1 hónap – max. 2 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2012. október 1. és 2013. január 15. használható fel.

A pályázatokat legkorábban 2012. július 16-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje: 2012. augusztus 6. helyi idő szerint 16.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 15.00 óra).

A részletes pályázati kiírás ITT olvasható

Forrás: karpatalja.ma

 
2012-07-07
A Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány pályázatot hirdet

A pályázat tárgya:

Min. 6500, max. 90000 karakter (10-15 ezer szó) terjedelmű, eddig nem publikált magyar vagy angol nyelvű tudományos igényű tanulmány az alább megjelölt három témában:

1. Vízgazdálkodás és az élelmezés biztonsága

2. A vízlábnyom és a globális élelmezés

3. A vízgazdálkodás szerepe az Európai Unió Duna Régió Stratégiájában

A nyertes pályázó díja 300.000 forint pénzjutalom. A zsűri legfeljebb két további pályázatot is díjazhat 200.000, ill. 100.000 forint összegben. Valamennyi nyertes pályázó Bognár József emlékérmet és oklevelet kap.

A pályázat formája:

A pályázatot nyomtatott formában kettő (2) példányban kell megküldeni az Alapítvány postai címére: Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány, 1535 Budapest, Pf. 936.

A pályázat beadási határideje:

2012. október 31. (postabélyegző dátuma)

Eredményhirdetés és díjkiosztás:

2012 december első felében, szakmai rendezvénnyel egybekötve (pontos időpont legkésőbb a pályázatok beadási határidejekor).

Részvételi feltétel:

Pályázhat minden 35. évét be nem töltött személy.

A beérkezett pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma értékeli.

A pályázati döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye.

Forrás: www.vki.hu

Pályázat megtekintése

 
2012-06-29
ICD Young Leader's Conferences: Summer Sessions

ICD Young Leaders’ Forums – Summer Sessions

(Berlin, Vienna, Brussels, London, Helsinki, June – September, 2012)

Source: www.icd-ylf.org

The ICD Young Leaders Forums are international networks of like-minded young individuals with an interest in developing, supporting and sustaining intercultural relations. The first Young Leaders Forum was developed in 2003 and we have since developed and launched a variety of different bilateral and multilateral forums that focus on a diverse range of relationships across the world. Over the past decade the ICD Young Leaders Forum has grown to become one of Europe’s largest independent cultural exchange organizations, hosting programs that facilitate interaction among young individuals of all cultural, academic, and professional backgrounds, from across the world.

Forum Participants >

The forums are open to applications young professionals and students as well as other interested stakeholders from across the world.

To apply please click HERE

Forum Speakers >

The speakers during the conference will include leading figures and experts from international politics (including head of states and ministers), academia, the diplomatic community, civil society and the private sector, from across the world. These speakers will include a number of individuals from the ICD Advisory Board.

To learn more about the ICD Advisory Board please click here.

We are accepting applications for the following events:

 • ICD Academy for Cultural Diplomacy -  July Session – (Berlin, July 9th – 13rd, 2012)
 • Cultural Diplomacy in Europe Conference – (Vienna, July 17th – 20th, 2012)
 • Cultural Diplomacy in Africa Conference – (Berlin, July 23rd – 27th, 2012)
 • The Europe Meets Latin America Conference – (Berlin, July 31st – August 3rd, 2012)
 • The Europe Meets Russia Conference – (Brussels, August 7th – 10th, 2012)
 • The UK Meets Germany Conference – (Berlin, August 14th – 17th, 2012)
 • The Germany Meets Turkey Conference – (Berlin, August 14th – 17th, 2012)
 • The Germany Meets Morocco Conference – (Berlin, August 14th – 17th, 2012)
 • The Arts as Cultural Diplomacy Conference – (London, August 23rd – 27th, 2012)
 • The Europe Meets China Conference – (Berlin, September 4th – 7th, 2012)
 • Cultural Diplomacy in Europe Conference – (Helsinki, September 11th – 14th, 2012)
 • The Italy Meets Germany Conference – ( Berlin, September 18th – 21st, 2012)
 
2012-06-26
Pályázati kiírás: „A magyar ipari és technológiai forradalom III.”

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány pályázatot hirdet magyar anyanyelvű (honi és Magyarország határain kívül élő) főiskolás és egyetemista fiatalok körében gazdaság- , művészet-, technika-, ill. tudománytörténeti témájú tanulmányok készítésére.
A SIKERES PÁLYÁZÓK INGYENES RÉSZVÉTELT NYERHETNEK AZ ALAPÍTVÁNY LENDVAI NYÁRI EGYETEMÉRE és értékes könyvjutalomban részesülnek.

A nyári egyetem időpontja: 2012. augusztus 10-16.
Társszervező: Kultúra Fejlődéséért Egyesület, Lendva

A pályázók 10-15 oldal terjedelmű (A4, Times New Roman 12, normál sorköz) pályaműveikkel jelentkezhetnek a kiírásra a következő témakörökben:

 • Az 1896. évi millenniumi ünnepségekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések hatása régióm gazdasági-társadalmi fejlődésére.
 • Régióm azon alkotójának (alkotóinak) életműve, aki kiemelkedő művészeti alkotásával, találmányával, tudományos eredményével hozzájárult az 1896. évi millenniumi fejlesztésekhez.
 • Híres művészettörténeti, ipartörténeti emlékek régiómban 1896-ból.

A tanulmány csak hivatkozásokkal, forrásjegyzékkel ellátva érvényes!

A pályázati anyag kötelező melléklete: 1 oldalas önéletrajz (név, születési dátum, lakcím, telefonszám megadásával.)
A pályaműveket és kérdéseket a következő címre kell eljuttatni : mfhn@mfhnalap.org
Beadási határidő: 2012. július 25.

PÁLYAMŰ HIÁNYÁBAN A LENDVAI NYÁRI EGYETEM RÉSZVÉTELI DÍJA: 20.000 Ft.
Az előzetes programterv innen letölthetõ.

További részletek: www.mfhnalap.org

 
2012-06-26
Traineeship at the European Commission

Objectives

The aims of the official in-service training with the Commission of the European Union are:

 • to provide young university graduates with a unique, first-hand experience of the workings of the European Commission in particular, and of the EU institutions in general. The training also aims to provide an understanding of the objectives and goals of the EU integration processes and policies;
 • to give trainees an opportunity to acquire practical experience and knowledge of the day-to-day work of the Commission Departments and Services. They will have an opportunity to work in a multicultural, multilingual and multiethnic environment, contributing to the development of mutual understanding, trust and tolerance. European integration will be promoted within the spirit of new governance and through active participation - creating an awareness of true European citizenship;
 • to give young university graduates the opportunity to put into practice knowledge acquired during their studies, particularly in their specific areas of competence. To introduce these graduates to the professional world and its constraints, duties and opportunities.

The European Commission, through its official traineeships scheme:

 • benefits from the input of young enthusiastic graduates, who can give a fresh point of view and up-to-date academic knowledge, enriching the everyday work of the European Commission;
 • creates a pool of young people with first-hand experience of and trained in European Commission procedures, who will be better prepared to collaborate and co-operate with the European Commission in the future;
 • creates long-term "goodwill ambassadors" for European ideas and values, both within the European Union and outside.

The adviser

Each trainees will have an adviser, who may be responsible for one trainee only per training period. The adviser must guide and closely follow the trainee during his/her traineeship, acting as his/her mentor.

Tasks of the trainee during the in-service training period

Overall purpose of the in-service training

 • To contribute to the work of the unit/service by applying his/her specific skills linked to his/her educational and university background.
 • To acquire specialised knowledge and practical experience of EU policies and the mission, rules, procedures and activities of the Commission, especially within the field of the DG/Service assigned.
 • To participate in meetings at different levels and assist with organisational, information, documentation and logistic tasks of value to the Service and to the trainee.

General tasks

 • Assisting with high-level administrative and logistical tasks, such as organising working groups, forums, public hearings and meetings, compiling information and documentation, preparing reports and answering queries, etc. (excluding any responsibility for financial management, official negotiations and representation).
 • Carrying out tasks similar to those which any "Administrator"-category official performs as part of his/her daily office work in order to deliver results, such as participating in unit or team meetings, document handling, word processing, data searching, filing, following up tenders, checking texts, etc.

Additional tasks specific to the assigned Service/Department

 • A draft description of additional tasks specific to the assigned Service/Department will be given to the trainees either with the placement offer or at the beginning of the traineeship.
 • During the first days of work, the trainee and his/her advisor will finalise the description of the tasks and duties to be completed by the trainee during the in-service period.

Application opening on Monday 2 July 2012 in the afternoon.

The on-line application form will be available until Friday 31 August 2012 (12:00 noon Brussels time).

Who can apply?

Administrative traineeship

 • you must have completed the first cycle of university studies and hold the corresponding degree as detailed in point 2.2.1 of the Rules governing the official traineeships scheme of the European Commission.
 • you must not have already benefited from previous in-service training or employment (paid or unpaid) with any of the European institutions or bodies for more than six weeks.
 • you must have a very good knowledge of English or French or German.
 • if you are a National of an EU Member State, you must have a very good knowledge of a second EU official language.

Translation traineeship with the Directorate General for Translation (DGT)

 • you must have completed the first cycle of university studies and hold the corresponding degree as detailed in point 2.2.1 of the Rules governing the official traineeships scheme of the European Commission.
 • you must not have already benefited from previous in-service training or employment (paid or unpaid) with any of the European institutions or bodies for more than six weeks.

All candidates must be able to translate into their main language (target language) from two other EU official languages (source languages).

 • your target language must be one of the EU official languages or Croatian.
 • your first source language must be either English, French or German.
 • your second source language, different from the first one, must be one of the EU official languages.

What documents should I provide?

For more information please visit: ec.europa.eu/stages

 

 
2012-06-26
Dr. Szász Pál szülőföldi jogász ösztöndíj

A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete ”dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

A fenti cél megvalósításához szükséges, hogy a külhoni magyar társadalmakban megerősítsük a magyar jogászságot.

Az ösztöndíj alapítói:

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium együttműködve a külhoni magyarság szülőföldi támogatását szervező Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel, felvállalják Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét és megalapítják a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni. A program irányítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium látja el.

A Budapesti Ügyvédi Kamara vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének elindításában, megszervezésében és megvalósításában.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja az anyagi forrásokat a program megvalósításához, feladata a pályázatok kezelése, később az ösztöndíj célba juttatásának lebonyolítása.

Ösztöndíjasok célcsoportja:

A szülőföldi felsőoktatási alap vagy mester szintű illetve osztatlan jogászképzésben (magán vagy állami felsőoktatási intézményben) résztvevő nappali tagozatos román, szlovák, szerb, ukrán, horvát és szlovén állampolgárságú magyar nemzetiségű hallgatók.

Évente 25 új ösztöndíj kerül kiosztásra.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti tervezett keretszámok a következők:

 • Erdély: 10 fő,
 • Felvidék: 5 fő,
 • Vajdaság:3 fő,
 • Kárpátalja:3 fő,
 • Horvátország: 2 fő,
 • Szlovénia: 2 fő

Nem pályázhatnak:

 • a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek;
 • a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi .LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek;
 • a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben résztvevő hallgatók.
 • más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók

Pályázati megvalósítási paraméterek:

A program keretében a pályázatot nyert hallgatók 2012 őszétől egész éves ösztöndíjban részesülnek, a hallgatókat év közben ügyvédek tutorálják. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.

Az ösztöndíj összege: 50.000,- Ft./fő/hó12 hónapon át, és 2013 nyarán szakmai gyakorlaton vesznek részt egy-egy neves budapesti ügyvédi irodánál. Jelentkezni már az első megkezdett tanév előtt is lehet. Az ösztöndíjat évente újra meg kell pályázni.

Az alapítók a későbbiekben is segítséget kívánnak nyújtani abban, hogy a jól képzett hallgatók elhelyezkedjenek a szülőföldjükön (nemzetközi ügyvédi irodáknál, magyar érdekeltségű cégeknél).

A pályázat benyújtására 2012. június 20. - 2012. július 20. között van lehetőség.

Benyújtási határidő: 2012. július 20. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint

A pályázatokat elektronikus  úton (www.bgazrt.hu) vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest

Szentháromság tér 6.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap 

További részletek a Bethlen Gábor Alap honlapján olvashatóak.

 
2012-04-26
Conference on minority representation and minority language rights

Call for paper

The Department of Juridical Sciences and European Studies of the Sapientia Hungarian University of Transylvania, the Romanian Institute for Research on National Minorities, the European Studies Department of the University of Amsterdam and the ECPR Standing Group on Federalism and Regionalism will organize on October 11-14, 2012 a conference on minority representation and minority language rights.

The conference will cover two separate but interconnected topics: on the one hand, minority representation, involving topics related to political parties, local, national and European parliamentary representation, and on the other hand, minority language rights protection, in connection to the framework documents elaborated by the two organizations that have been fundamental in the development and implementation of minority rights, the OCSE and the Council of Europe (the European Charter for Regional or Minority Languages). Case studies focusing on European Union member states, the Balkans, the Caucasus and Central Asia are welcome.

The conference organizers are proud to announce the participation of 4 specialists as keynote speakers.

Deadlines:

 • Abstract submission: April 30, 2012
 • Selection completion: May 31, 2012
 • First version of the papers: September 1, 2012

A maximum of thirty abstracts will be selected for presentation. Abstracts should not exceed 300 words, while the first version of the papers is expected not be longer than 7000 words. The conference organizers are planning to publish the proceedings of the conference.

The conference will be held in Cluj-Napoca, at Sapientia University. The city can be easily reached by a number of low budget airlines. Accommodation is not covered, however, the organizers will offer assistance for participants to find cheaper accommodation facilities.

Participants are kindly requested to pay a registration fee of 50 Euro that includes the conference materials, the coffee-breaks and two receptions. Participation in the Sunday (October 14) excursion, including a dinner and a visit to a local wine cellar, will require a contribution of 30 Euro.

Further questions and abstracts should be submitted to the e-mail address miremir@sapientia.ro.

 

Conference organizers

István HORVÁTH (Romanian Institute for Research on National Minorities) László MARÁCZ (European Studies Department of the University of Amsterdam) Márton TONK (Department of Juridical Sciences and European Studies of the Sapientia Hungarian University of Transylvania)

 
2012-04-15
Tudósítói álláslehetőség

Tudósítói álláslehetőség

A Kárpátalja.mainternetes hírportál pályázatot hirdet tudósítói állás betöltésére.

Olyan embereket keresünk, akik újságírói munkát vállalnának, jó a kommunikációs képességük, tájékozottak politikában, közéletben, hitéletben, kulltúrában és mobilisak, továbbá írásaikra az igényesség és a kreativitás jellemző.

Területileg az Ungvári járástól a Felső-Tisza-vidékig várjuk a jelentkezőket, hogy minden vidékről naprakész és hiteles információt tudjunk biztosítani olvasóinknak.

Benyújtandó dokumentumok:

- önéletrajz

- 1 (tetszőleges személlyel készített) interjú

- 1 tudósítás (egy aktuális eseményről)

 Formátum: Word dokumentum

A beküldött anyagok elbírálás után a szerző feltüntetésével felkerülhetnek a KÁRPÁTALJA.ma honlapra.

 Munkafeltételek:

-teljesítményorientált fizetés

-tematikus képzések

-dinamikus csapat

- a munka otthonról is végezhető

Jelentkezési határidő: 2012. április 19. 12.00

A pályázatokat az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni:

karpatalja.ma@gmail.com

Jelige: tudósító kerestetik

Személyesen:

II. Rákóczi Ferenc Káprátaljai Magyar Főiskola, Zádor Endre terem (földszint)

Postán:

Pro Cultura Subcarpathica, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

 
2012-04-05
4th ECPR Graduate Student Conference and Funding

4th ECPR Graduate Student Conference
Jacobs University, Bremen
4th - 6th July 2012
Organised with BIGSSS, the joint Graduate School of Jacobs and the University of Bremen.
The ECPR Graduate Student conference provides an excellent opportunity to both present your and discuss others' work; attend roundtables geared specifically for graduate students; and build networks with colleagues from throughout Europe through the complementary social programme.
Even if you do not have a paper to present, you can still gain valuable experience by simply observing and becoming involved in other elements of the academic and social programmes. All participants must register, and this process is open now.
To register you must have a MyECPR account, if you do not already have one it only takes a minute, and can be done here. Once you have your account set up, please go to the Bremen pages to register.
The scheduling of panels will be available during May.  Please check the ECPR website regularly for news on events taking place during the Graduate Student Conference. 

http://new.ecprnet.eu/Conferences/Graduate/2012_Bremen/BremenRegistrationInformation.aspxhttp://new.ecprnet.eu/Conferences/Graduate/2012_Bremen/BremenRegistrationInformation.aspx

GRADUATE STUDENT CONFERENCE FUNDING NOW OPEN!
 
If you are attending the Graduate Student Conference in Bremen this year make sure you don't miss out on your chance to receive up to €250.00 against your travel and accommodation costs by applying for funding here.

http://new.ecprnet.eu/Funding/GraduateConference.aspx
 
Please check our website for more information and eligibility criteria. If you have any queries or questions please contact Jenna Barnard (jbarnard@essex.ac.uk).
Applications close no later than 12th May.

 
2012-03-30
Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók VIII. Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiummal együttműködve 2012. május 19-re meghirdeti a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók VIII. Konferenciáját. A konferenciára fiatal 35 évnél nem idősebb, tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.

A nevezési lap a www.kmf.uz.ua és a www.genius-ja.uz.ua honlapokról tölthető le vagy személyesen igényelhető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központjában.

A nevezési lap, a bemutatásra szánt pályamű (mely nem haladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, Times New Roman betűtípussal szedve) elektronikus és nyomtatott változatának beküldési határideje: 2012. április 20.

A nevezést elektronikusan az agora@kmf.uz.ua címre várjuk, nyomtatva az alábbi elérhetőségre kérjük eljuttatni:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központ, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Részletes tájékoztatás a 8-241-24343 telefonon és az agora@kmf.uz.ua e-mail címen kaphatnak.

Jelentkezési lap

 
Eseménynaptár

Friss hírek

2019-03-12
Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciája
2019. március 9-én került sor a Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciájára Makkosjánosiban. A rendezvény fő célja az volt, hogy a középiskolások és a fiatal diákok ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-11-07
Lezajlott a Momentum Doctorandus által koordinált, a kárpátaljai magyar szórványt célzó kutatás
  A kárpátaljai magyar szórvány körében végzett kutatás a BGA Zrt. támogatásával és a Momentum Doctorandus Társadalmi szervezet koordinálásával valósult meg, melynek ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-05-23
Ahol a tudomány, a kultúra és szórakozás találkozik
A 2017/18-as tanévben immár negyedik éve tartotta meg szervezetünk a Doctorandus esték rendezvénysorozatát a már megszokott helyszíneken: Ungváron, Debrecenben, Budapesten és Beregszászon. A rendezvény ...
további részletek
 
Partnerek és támogatók

Hasznos linkek

Facebook

Feliratkozás hírlevélre